Adwokat prawo karne Łódź

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na terenie Polski , Niemiec i Austrii w zakresie reprezentowania interesów polskich ,niemieckich i austriackich osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed niemiecką, austriacką i polską:

  • Policją
  • Prokuraturą
  • Sądami Rejonowymi i Okręgowymi
  • Komornikami Sądowymi
  • Organami Celnymi
  • Organami Podatkowymi
  • Towarzystwami Ubezpieczeniowymi
  • Urzędami

Prawo do obrony.

Prawo do obrony jest jedną z fundamentalnych zasad postępowania karnego. Zgodnie z art. 6 Kodeksu postępowania karnego oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury – chodzi tutaj o osobę wpisaną na listę adwokatów i wykonującą zawód adwokata. Uprawnienie do działania oznacza, że obrońca może brać udział w czynnościach przeprowadzanych w ramach toczącego się postępowania karnego /adwokat prawo karne /.

Nasi adwokaci.

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa karnego. Nasi adwokaci mają duże doświadczenie w pracy przed Sądami wszystkich instancji oraz Prokuraturami i Policją na terenie Polski Niemiec i Austrii.Oferta kancelarii skierowana jest przede wszystkim do osób fizycznych poszukujących obrońcy w sprawach karnych, ale także do przedsiębiorców i firm, których interesy zostały naruszone bądź zagrożone przestępczym działaniem osób trzecich.
Reprezentujemy naszych klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak też na etapie sądowym .Czym zajmuje się prawo karne?Prawo karne jest prawem szczególnym. Po pierwsze często jest kojarzone, głównie za sprawą wybiórczego działania mediów, wyłącznie ze stosunkowo rzadkimi przypadkami „zbrodni”, a więc przestępstw zagrożonych najwyższą karą, a po drugie dlatego, że sankcje karne mogą godzić w prawa rozumiane jako podstawowe: prawo do wolności, a także prawa materialne. Niemniej jednak zakres prawa karnego jest dosyć szeroki i wiele osób już wymaga albo w przyszłości będzie potrzebowało profesjonalnej obsługi prawnej.Pomoc prawna w zakresie prawa karnego zwykle jest bardzo złożona, ponieważ obejmuje nie tylko bezpośrednie udzielanie rad, ale również reprezentację przed organami ścigania (na etapie postępowania przygotowawczego) i przed sądami powszechnymi (na etapie postępowania sądowego).

Im wcześniej adwokat zaangażuje się w sprawę, tym lepiej pozna problem i tym skuteczniej będzie mógł działać, dlatego błędem jest zatrudnianie adwokata w ostatniej chwili, bo wtedy ma on niewiele czasu na zapoznanie się ze sprawą i przygotowanie odpowiednio skutecznej strategii działania. Dobry adwokat prawo karne Łódź oczywiście poradzi sobie z takimi wyzwaniami, niemniej jednak dla komfortu i pewności należy zaangażować go w sprawę już na czesnym jej etapie.

Kodeks Postępowania Karnego z nowelizacją od 1 lipca 2015 r.

Obrońca na żądanie – art 80 a kpk.

Art 78,80 a kpk. – konieczność pouczenia oskarżonego przez sąd o treści art 80 a i 79 kpk

Art 78 kpk. -dotyczy postępowania przygotowawczego .
Wniosek o obrońcę na żądanie jest rozpoznawany przez Przewodniczącego Wydziału zaskarżalnym do Sadu II Instancji zarządzeniem.
Obrona na żądanie – art 80 a kpk = nie mylić z obligatoryjną z art 79 kpk.

Jedyną podstawą do odmowy przez sąd rozpoznający sprawę wyznaczenia oskarżonemu na jego żądanie obrońcy jest posiadanie przez oskarżonego obrońcy z wyboru. Jest to żądanie oskarżonego – wniosek względnie wiążący sąd- i wymaga pouczenia przez sąd o możliwości obciążenia oskarżonego kosztami obrony w razie uznania jego winy i skazania.
Od chwili wyznaczenia obrońcy na żądanie , udział obrońcy w rozprawie jest obowiązkowy. Brak takiego udziału stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą/ art 439 K.P.K/ nawet wtedy gdy oskarżony wyrazi zgodę na brak obrońcy na danym terminie rozprawy ,za wyjątkiem kiedy oskarżony cofnie żądanie „obrońcy na żądanie”.
Obrońca z urzędu wyznaczony na podstawie art. 78 starego k.p.k. – odpada. Zamiast niego obrońca na żądanie.
Na etapie postępowania przygotowawczego dalej obrońca z urzędu na podstawie art. 78 § 1 kpk. Obrońca ten będzie bronić podejrzanego tylko na etapie postępowania przygotowawczego i nie będzie już występować w postępowaniu sądowym – nie powinien być wyszczególniony w akcie oskarżenia.
Po 1 lipca 2015 r. sąd musi pouczyć oskarżonego o treści art. 80 a k.p.k. oraz o możliwości obciążenia go kosztami takiej obrony w razie skazania / adwokat prawo karne/.
Obrońca na żądanie występuje do prawomocnie zakończonego postępowania plus / przy dodatkowym upoważnieniu/ jest umocowany do sporządzenia kasacji.

Osobnego wyznaczenia , jak dotychczas wymaga postępowanie o wyrok łączny. Na to postępowanie nie rozciąga się wyznaczenie obrońcy na żądanie w trybie art. 80 a k.p.k. <adwokat prawo karne łódź>.

Wniosek o wyznaczenie obrońcy na żądanie przed rozprawą , której termin jest już określony- musi być złożony w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o terminie rozprawy- pod rygorem pozostawienia go bez rozpoznania /adwokat prawo karne/.
Termin ten nie ma charakteru ani zawitego ani instrukcyjnego.
Wniosek oskarżonego można pozostawić bez rozpoznania niezaskarżalnym zarządzeniem/ ponieważ nie jest to odmowa/ jeśli:
• złożono go po upływie 7 dni o daty powiadomienia o terminie rozprawy
• spowodowałby konieczność odroczenia rozprawy.
Oskarżony może wniosek ponowić w przypadku przerwania lub odroczenia rozprawy. Podlega on ponownemu pozostawieniu bez rozpoznania jeżeli będzie on prowadził do blokowania rozprawy.
Zarządzenie wydaje przewodniczący rozprawy. Ponieważ jest ono niezaskarżalne- nie wymaga uzasadnienia, ale może być przedmiotem kontroli instancyjnej.
Konieczność obecności obrońcy na żądanie na rozprawie przy jego wyznaczeniu w trybie art. 80 a k.p.k. działa tylko na przyszłość tj. po złożeniu żądania. Nie działa wstecz jak obrona obligatoryjna.<adwokat prawo karne>.

Obrońca AD HOC – art. 80 a § 2 k.p.k.

Tylko do jednej czynności- art. 387 kpk. – dla Sądu żądanie względnie wiążące .
Żądanie obrońcy AD HOC jest względnie wiążące / z wyjątkiem sytuacji kiedy oskarżony ma obrońcę z wyboru/.
Obrońca AD HOC może być np. :do :
• napisania wniosku dowodowego
• przesłuchania świadka, wysłuchania biegłego.
Podstawą pozostawienia wniosku bez rozpoznania będzie j.w. blokowanie przeprowadzenia czynności.

Obrońca do sporządzenia Apelacji.

Wprowadzony z powodu zwiększenia rygoryzmu przy sporządzaniu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego / art. 444§ 2,2 i art. 427 § 1 kpk./.
Każda ze stron , a wiec i oskarżony będzie miał obowiązek sformowania zarzutów apelacji – dotyczy to tylko spraw w których wniesiono akt oskarżenia po 1 lipca 2015 r.
Rozpoznanie apelacji tylko w granicach zarzutów / art. 433 § 1 kpk./.Po ogłoszeniu wyroku Sąd musi pouczyć o prawie żądania obrońcy do sporządzenia apelacji oraz możliwości obciążenia oskarżonego kosztami jej sporządzenia i rozpoznania. Jest to obrońca celowościowy- wniosek o takiego obrońcę oskarżony może złożyć dopiero po otworzeniu drogi do złożenia apelacji tj. po złożeniu wniosku o uzasadnienie wyroku wraz z wnioskiem o obrońcę do sporządzenia apelacji.
Żądanie takiego obrońcy przez złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest przedwczesne. Końcem terminu do złożenia wniosku o takiego obrońcę jest upływ terminu do wniesienia apelacji. Termin do sporządzenia apelacji przez obrońcę wyznaczonego do sporządzenia apelacji biegnie dla niego od chwili doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Z chwilą wyznaczenia obrońcy do tej czynności terminy do jej wykonania biegną od nowa. Apelacje podpisuje obrońca / apelacja obrońcy/ ,jak i oskarżony/apelacja oskarżonego/. Wynagrodzenie: 360 zł plus VAT. Wyznaczenia w/w obrońcy wygasa z chwilą przyjęcia apelacji.<adwokat prawo karne >.

Obrońca Ad Hoc do czynności rozpoznania wniosku prokuratora o przedłużenie tymczasowego aresztowania.

Podejrzanego trzeba powiadomić o terminie takiego posiedzenia. Brak jest terminu do złożenia wniosku / żądania /. Na wypadek rozpoznania wniosku prokuratora pod nieobecność obrońcy z powodu zbyt późnego złożenia żądania- nie jest to uchybienie mające wpływ na treść rozstrzygnięcia. Uchybienie to można konwalidować wyznaczając obrońcę do postępowania odwoławczego. Czyni to Sąd I Instancji doręczając obrońcy odpis postanowienia celem umożliwienia sporządzenia zażalenia. Wygrodzenie dla takiego obrońcy przysługuje od Prokuratora / element kosztów postępowania przygotowawczego /.

Obrońca do postępowania odwoławczego.

Sąd I Instancji po wydaniu wyroku wyznacza obrońcę do sporządzenia apelacji. Żądanie obrońcy do postępowania odwoławczego przekazuje się do rozpoznania Sadowi II Instancji wraz z aktami sprawy.

Obrona Obligatoryjna art. 79 kpk.

• Nieletni / w chwili czynu/. Status ten jest zachowany do końca postępowania- przesłanka o charakterze stałym
• Niepełnoletni / w postępowaniu karnym/ Z chwilą osiągnięcia pełnoletniości obrona obligatoryjna upada.
• Poczytalność w chwili czynu : Stan psychiczny w trakcie postępowania / art. 79§ 4 i 202§ 5 k.p.k./

Postanowienie Sądu – teza dowodowa:1. Zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania postępowaniem , 2. Stan zdrowia psychicznego w czasie postępowania pod kątem zdolności do podjęcia samodzielnej , rozsądnej obrony.

Ustanie obrony obligatoryjnej.
• Nie stwierdzenie zniesienia albo znacznego ograniczenia poczytalności oskarżonego.
• Brak jakiegokolwiek zakłócenia zdolności pod katem samodzielnej o rozsądnej obrony.
Na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron ,Sąd dokonuje oceny opinii biegłych na zasadach ogólnych/ art. 200,201,202 kpk./. Opinia musi być pełna, jasna i niesprzeczna wewnętrznie.

Postanowienie o ustaniu obrony obligatoryjnej .
1. Sąd uznaje ,że obrona obligatoryjna ustała.
2. Zwalnia obrońcę z urzędu/ powstaje obowiązek zwolnienia obrońcy, jeżeli obrona nie jest obligatoryjna z innych przyczyn/.
Sąd Okręgowy: nie ma obrony obligatoryjnej w sprawach o występki bez względu na to czy oskarżony jest na wolności czy tez nie.>adwokat prawo karne łódź>.

Pełnomocnik w postępowaniu karnym.

Pełnomocnik na żądanie – art 87 a § 1 kpk./ dla pokrzywdzonego na etapie postępowania sądowego/
Żądanie strony jest wiążące. Brak jest terminu do złożenia żądania, gdyż obecność pełnomocnika na rozprawie nie jest obowiązkowa. Niestawiennictwo pełnomocnika nie blokuje rozpoznania sprawy, można więc wyznaczyć go dopiero do udziału na kolejnym terminie rozprawy .
Pełnomocnik AD HOC – art 87 a § 2 i 444 § 3 kpk./ dla pokrzywdzonego na etapie postępowania sadowego.
Celem np.wniesienia apelacji od wyroku. Konieczne jest pouczenie o prawie do złożenia takiego żądania i możliwości obciążenia jego kosztami. Pełnomocnik pokrzywdzonego tylko w postępowaniu przygotowawczym. Na etapie postępowania sądowego pełnomocnik AD HOC.
Subsydiarny Akt Oskarżenia – przymus adwokacki
Podstawa wyznaczenia pełnomocnika do sporządzenia subsydiarnego aktu oskarżenia – luka.
art 78 kpk= nie bo postępowanie przygotowawcze zakończone.
art 87 a kpk.- nie bo postępowanie sądowe jeszcze się nie zaczęło.
Dariusz Świecki sugeruje art 87 a czyli że wniosek pokrzywdzonego jest wiążący.
Termin do sporządzenia subsydiarnego AO wynosi 1 miesiąc / prekluzja/ . Termin ten biegnie pełnomocnikowi pokrzywdzonego od nowa tj. od chwili doręczenia mu odpisu zarządzenia – art 127 a § 2 kpk.

Strony w procesu.

Powód cywilny znika z kpk. Po nowelizacji z 1 lipca 2015 r.
• Po 1 lipca 2015 r. powództwo cywilne należy potraktować jako wniosek w trybie art 46 tj. odebrać oświadczenie pokrzywdzonego czy chce wnosić powództwo cywilne .
• Art 67 kpk. = brak podstaw do rozpoznawania powództwa cywilnego – skutkuje umorzeniem postępowania w tym zakresie ale powód może dochodzić swojego roszczenia w postępowaniu cywilnym.

Prokurator w kpk. po nowelizacji z 1 lipca 2015 r.

Tylko 2 tryby :
• zwyczajny = odział Prokuratora jest obowiązkowy z wyłączeniem subsydiarnego.
• przyspieszony = niestawiennictwo oskarżyciela publicznego nie tamuje rozpoznania sprawy .

Pozostali oskarżyciele nieprokuratorscy
• art 477 kpk= likwidacja pozostawia lukę.
• art 478 kpk.= Propozycja D. Świeckiego: udział takich oskarżycieli nie jest obowiązkowy z braku takiego przepisu.
Udział prokuratora w takim postępowaniu tj. toczącym się na skutek wniesienia a/o przez nieprokuratorskiego oskarżyciela nie jest obowiązkowy ,ale jeżeli prokurator przystąpi do takiego postępowania to wyprze oskarżyciela nieprokuratorskiego.
• art 517 a § 2 kpk. per analogiam = protokolant odczytuje a/o.
• Oskarżyciel prywatny- bez zmian
• Oskarżyciel subsydiarny – bez zmian.Udział oskarżyciela subsydiarnego nie jest obowiązkowy. Jego niestawiennictwo nie traktuje się jako odstąpienie od oskarżenia.

Kodeks Karny Skarbowy.
• A/O z dochodzenia wnosi organ finansowy
• A/O ze śledztwa wnosi Prokurator , którego obecność jest obowiązkowa.<adwokat prawo karne łódź>.

Oskarżony.

1.Prawo a nie obowiązek udziału w rozprawie – art 374 § 1, 1 a kpk.
2.Prawny obowiązek powiadamiania o terminie oskarżonego pozbawianego wolności pod rygorem zastosowania art 139 /zmiana miejsca pobytu /.
3. Powiadomienie o terminie:
a) pierwszy Termin
• do rąk własnych
• awizo
• fikcja doręczenia – art 139 kpk.
• Za pośrednictwem : NIE : dorosłemu domownikowi !!!!gdyż wraz z powiadomieniem doręcza się pakiet pouczeń.
b)rozprawa przerwana = brak obowiązku powiadomienia
c)rozprawa odroczona= powiadomienie na zasadach ogólnych.
d)oskarżony pozbawiony wolności – powiadomienie o terminie j/wyżej z pouczeniem o prawie złożenia wniosku o doprowadzenie oskarżonego na rozprawę w terminie 7 dni od dnia doręczenia powiadomienia.
Wniosek taki pomimo jego spóźnienia jest uwzględniony jeżeli istnieje możliwość jego realizacji. Jeżeli nie to wniosek jest pozostawiony bez rozpoznania ale tylko w zakresie danego dnia. Oskarżony jest doprowadzony na kolejny termin , gdyż dotyczy on całości rozprawy.
„Wniosek o doprowadzenie na rozprawę w dniu dzisiejszym pozostawić bez rozpoznania. Doprowadzić oskarżonego na kolejny termin”.

Przewód sądowy .
1) Akta postępowania przygotowawczego /p.p/ przesyłane wraz a/o do sądu.
2) Akta p.p. pozostawione u Prokuratora
3) Akta: Załącznik: zbiór protokołów przesłuchań
4) Załącznik : Akta Adresowe – art 321,334 § 1 i 3 kpk.

AKTA 1 .
Akta maja zawierać tylko materiały mające znaczenie dla odpowiedzialności karnej za czyn objęty a/o ( np.: bez zwrotek , korespondencji , itp.) Przewodniczący powinien sprawdzić , czy dokonano takiej selekcji , a w przeciwnym razie dokonać zwrotu w trybie art 337 § 1 kpk.

Akta 2.

Wniosek o uzupełnienie akt .
I. Kontrola materiałów w aktach (2) czyli aktach p.p pozostawionych u Prokuratora ) dokonywana przez strony ( w tym pokrzywdzonego) w postępowaniu przygotowawczym przy zaznajomieniu = wniosek o załączenie dokumentów z akt / art 321 § 5 kpk/ . Wniosek ów jest dla Prokuratora wiążący.
II. Etap postępowania sądowego do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego.
• prawo przeglądania akt ( art 156 § 1 kpk.)
• wniosek do Sądu o zobowiązanie Prokuratora do przekazania dokumentu – do otwarcia przewodu sądowego ( termin prekluzyjny ) – art 381 § 2 i 338 § 1 kpk.
• obowiązek sądu pouczenia o tym prawie.
• wniosek musi zawierać wskazanie jaki wpływ na interes oskarżonego ma dany dokument .
• należy wezwać Prokuratora do zajęcia stanowiska.
• o wniosku rozstrzyga sąd- po skontrolowaniu jego zasadności – art 367 kpk.
III. Etap postępowania sądowego po otwarciu przewodu sadowego.
Wniosek dowodowy zmierzający do wykrycia dowodu (np.: notatka urzędowa ) przesłuchanie Policjanta – sygnał o dowodzie którego nie ma w aktach /1/.

AKTA 3
Zbiór dokumentów pod postacią protokołów przesłuchania świadków.
• Protokoły przesłuchania świadków := protokoły objęte albo (2) albo (1) – jako informacja o przeprowadzeniu czynności protokołowania.
• Przesłuchanie w drodze pomocy prawnej (art 587 kpk) w aktach (1) = dowód z dokumentu.
• Protokoły przesłuchania w trybie art 185 a i inne kpk. = w aktach (1) = dowód z dokumentu przesłuchania nieletniego poniżej lat 15.
• protokoły przesłuchania świadka są w zbiorze (3) ale ten sam protokół po ujawnieniu go przez sąd przez odczytanie w trybie art 391 kpk. ląduję w zbiorze (1) i powinien być wyłączony ze zbioru(3) do zbioru(1). Tak samo protokół przesłuchania świadka ale bez przesłuchania świadka na rozprawie ląduje w zbiorze (1)po ujawnieniu go przez sąd czyli tak samo jak protokół przesłuchania świadka na rozprawie (1).
Protokół przesłuchania oskarżonego – akta 1 = zbiór (1).

Teza dowodowa aktu oskarżenia.

• A/o winien zawierać tezy dowodowe dotyczące danego świadka- konkretne wskazanie poszczególnych faktów na jakie świadek jest powoływany.
• swobodne zeznanie świadka ma być okrojone do tezy dowodowej .
• pytania do świadka wykraczające poza tezę dowodową należy uchylić
• odczytanie protokołu poza sferę tezy dowodowej przez stronę nie jest dopuszczalne
• wniosek Prokuratora o przesłuchanie oskarżonego jako jedyny nie będzie posiadał tezy dowodowej.
Zarzuty.
A. Odczytanie a/o zastąpi zwięzłe przedstawienie zarzutów (bez opisu sposobu : wyrwania skobla, znęcania, opisu naruszania jakich zasad bezpieczeństwa , jakie obrażenia skutkowały zgonem etc.).
B. Ogłoszenie wyroku nastąpi bez odczytywania zarzutów.

Dowody w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji z 1 lipca 2015 r.

Konieczne pouczenie oskarżonego przez Sąd w trybie art. 386 § 1 kpk. o prawie składania wniosków dowodowych i konsekwencjach ich niezłożenia.
Sąd nie ma obowiązku przeprowadzania dowodów z urzędu= brak aktywności Sądu nie może być zarzutem odwoławczym.
Art. 427 § 3 kpk. – ograniczona prekluzja dowodowa. Sąd odwoławczy odmówi przeprowadzenia dowodu , jeśli wniosek taki mógł być zgłoszony przed Sądem I Instancji .
Brak jest obowiązku stawiennictwa na ogłoszeniu wyroku
Przed ogłoszeniem wyroku Sąd musi odnotować stawiennictwo stron/ obrońcy, pełnomocnika, a następnie wydać zarządzenie o doręczeniu wyroku nieobecnym z urzędu !!<adwokat prawo karne łódź>.

Wniosek o uzasadnienie musi zawierać określenie zakresu przedmiotowego tzn. czy dotyczy całości czy poszczególnych rozstrzygnięć. Jeśli nie tego nie zawiera Sąd wzywa do uzupełnienia braku formalnego pod rygorem odmowy przyjęcia. Dotyczy to tylko wyroku skazującego, bo wyrok uniewinniający bądź umarzający można zaskarżyć tylko w całości.
Termin do sporządzenia uzasadnienia biegnie od daty skutecznego złożenia wniosku lub jego uzupełnienia.

Uzasadnienie wyroku .
Art. 433 a kpk. Zawiera zakaz uchylania wyroku z powodu nie spełnienia przez uzasadnienie wymogów .

Wyjaśnienia oskarżonego .
Art. 386 § 6 kpk.- oskarżony może wybierać na który termin się stawi. Jeżeli tak się stanie powstaje obowiązek przesłuchania go, gdyż stawiennictwo stanowi wyraz podjęcia obrony. W przypadku wcześniejszej odmowy przez oskarżonego złożenia wyjaśnień na pierwszym terminie i ujawnieniu ich przez Sąd , Sąd na terminie w którym oskarżony składa wyjaśnienia nie odczytuje ponownie jego odczytanych na 1 terminie wyjaśnień chyba ,że oskarżony wyjaśnia odmiennie.
Inicjatywa dowodowa Sadu .

Klauzula wyjątkowego wypadku , uzasadnionego szczególnymi okolicznościami :
Art. 2 § 2 pkt 1. – Sąd nie ma obowiązku przeprowadzania dowodu winy. Ciężar dowodu ciąży wyłącznie na oskarżycielu. Nie działa to w druga stronę. Dowody na korzyść oskarżonego Sąd przeprowadza z urzędu , ponieważ oskarżony ma prawo być bierny.
Nadal obowiązuje zasada prawdy materialnej , a zmiany w kodeksie postępowania karnego zmierzają do uaktywnienia Prokuratora .<adwokat prawo karne>.
Reasumując: Sąd może uniewinnić winnego oskarżonego
Sąd nie może skażać niewinnego.
Przeprowadzenia dowodów obrony z urzędu wymaga też konieczność dokonania pełnej oceny materiału dowodowego przez Sąd .
Art. 389 i 394 kpk- W przypadku niestawiennictwa oskarżonego Sąd ujawnia jego wyjaśnienia bez odczytywania.

Zeznania świadków .
Art. 391 § 1 a ,b,c kpk. – porządkuje podstawy do ujawnienia zeznań świadków.
Art. 171,370,371 kpk. – reguluje fazę swobodnej wypowiedzi świadka w granicach tezy dowodowej.
Strony włączają się do przesłuchania świadka na etapie pytań. Zadawanie pytań poza kolejnością ( nie na końcu ) może stanowić zarzut odwoławczy. Odczytanie zeznań świadka przez stronę może nastąpić tylko w granicach tezy dowodowej . Dlatego strona przed odczytaniem musi wskazać , jaki odczyta fragment.

 Akt oskarżenia:

Zawiera wykaz dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie domaga się oskarżyciel. Ten rodzaj wniosków dowodowych wymaga precyzyjnego zakreślenia tezy dowodowej w odniesieniu do każdego z nich, nie pomijając nawet dokumentów (nie wystarczy teza ogólna „na okoliczności przebiegu zdarzenia”) – art. 333 k. p. k.
Wprowadzono także możliwość wnioskowania co do sposobu i kolejności przeprowadzenia poszczególnych dowodów, co jednakże winno uwzględniać dyrektywę art. 369 k. p. k., a więc dowody na poparcie oskarżenia winny być nadal przeprowadzone przed służącymi obronie .<adwokat prawo karne>.

Decyzja w przedmiocie wniosków dowodowych:

Należy do Sądu (a zatem wymagana jest forma postanowienia). Decyzja w przedmiocie wniosków dowodowych oskarżyciela publicznego, zawartych w akcie oskarżenia będzie podejmowana zasadniczo na tak zwanym posiedzeniu przygotowawczym.
Celem umożliwienia stronom, obrońcom i pełnomocnikom (zwłaszcza zaś, jak się wydaje, „lewej stronie sali rozpraw”, to jest obronie) sformułowania wniosków dowodowych po zapoznaniu się z materiałem dowodowym przedstawionym przez oskarżenie – przewidziano dodatkową, odrębną podstawę zarządzenia przerwy w rozprawie, umożliwiającej sformułowanie wniosków dowodowych, oczywiście rozstrzyganych także przez Sąd w formie postanowienia.

Metodyka przeprowadzania postępowania dowodowego:

1. Ujawnienie wyjaśnień oskarżonego.
Podstawy do ewentualnego ujawnienia wyjaśnień oskarżonego przez odczytanie mogą się ujawnić jedynie na rozprawie (niestawiennictwo oskarżonego), dlatego wniosek taki nie może być sformułowany w akcie oskarżenia, lecz dopiero na rozprawie. W takim przypadku ujawnieniu podlega dowód z dokumentu (protokołu przesłuchania oskarżonego) i w związku z przeprowadzeniem takiego dowodu protokół ten ze zbioru dokumentów winien zostać załączony do akt sądowych przed protokół rozprawy 2.
2.Ujawnienie  zeznań świadków.
a. Ujawnienie zeznań świadków w trybie art. 391 k. p. k.
Podstawa do takowego zaistnieć może dopiero na rozprawie, toteż protokołu przesłuchania świadka nie załącza się do akt przedstawionych sądowi, lecz znajduje się on w zbiorze dokumentów. W takim wypadku przeprowadzany jest dowód z dokumentu – protokołu przesłuchania świadka, zaś dokument ten winien zostać załączony ze zbioru dokumentów do akt sprawy – przed protokół rozprawy, na której nastąpiło odczytanie.
b. Ujawnienie zeznań świadków w trybie art. 333 § 2 k. p. k., co do których wnosi się o zaniechanie wezwania i bezpośredniego przesłuchania świadka. W przypadku zawarcia takiego wniosku w akcie oskarżenia, oczywiście wraz z tezą dowodową, ujawnieniu podlega dowód z dokumentu 2 (protokołu przesłuchania świadka) .<adwokat prawo karne łódź>.
3. Notatka urzędowa z rozpytania.
Może stanowić dowód pod warunkiem przesłuchania oskarżonego/świadka.W takim wypadku podlega ujawnieniu jako dokument urzędowy 3.
4. Dokumenty prywatne:
Dokument prywatny: wszelkiego rodzaju pisma, w którym konkretny podmiot wyraża w postaci graficznej swoją wolę, a osoba wystawcy pisma nie wywołuje wątpliwości. Podpis na nim w postępowaniu karnym nie jest niezbędny, mogą to być bowiem notatki, listy, pamiętniki, z których treści wynika jednak, kto jest ich autorem.
Dokument prywatny jako dowód w nowej procedurze karnej:
a. dokument prywatny sporządzony poza postępowaniem karnym, taki jak na przykład oświadczenia, publikacje, notatki, listy.
b. dokument prywatny powstały dla celów postępowania karnego, z wyłączeniem uzyskanego do tego celu w drodze czynu zabronionego – art. 393 § 3 k. p. k., art. 168a k. p. k.
W aktach postępowania przygotowawczego przekazanych sądowi wraz z aktem oskarżenia powinny znaleźć się wszelkie dokumenty prywatne uzyskane przez organ procesowy lub złożone przez stronę, jeżeli są związane z kwestią odpowiedzialności oskarżonego za czyn objęty zarzutem w sprawie 4.
/ adwokat prawo karne/.

Wniosek o uzupełnienie materiałów z postępowania przygotowawczego:
Strony, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo do zapoznania się z pozostałą częścią akt postępowania przygotowawczego, nie przekazaną sądowi wraz z aktem oskarżenia oraz złożenia wniosku o uzupełnienie materiałów z postępowania przygotowawczego (dowodów, dokumentów zawierających informacje o dowodzie, a nawet decyzji procesowych) – w terminie do rozpoczęcia przewodu sądowego, o czym należy pouczyć przy doręczeniu aktu oskarżenia.
Sąd nie ma dostępu do tej części akt, ani nie może podjąć decyzji o uzupełnieniu z urzędu – art. 321 § 5 k. p. k., art. 334 § 2 k. p. k., art. 338 § 1 k. p. k., art. 381 § 2 k. p. k.
W przedmiocie wniosku rozstrzyga Sąd – art. 381 § 2 zd. 2 k. p. k. 5.

Rozszerzenie zastosowania trybów konsensualnych:
1. Możliwość skierowania sprawy na posiedzenie w postępowaniu zwyczajnym, w sprawach o występki, w postępowaniu zwyczajnym – art. 338a k. p. k. 6.
/ adwokat prawo karne/.