Naruszanie dóbr osobistych
naruszanie dóbr osobistych

Naruszanie dóbr osobistych jest obecnie bardzo powszechnym zjawiskiem.
Jeżeli naruszono Twój wizerunek, dobre imię, cześć bądź inne dobro osobiste podejmiemy służące ochronie Twoich dóbr środki prawne :

  • Żądanie zaniechania działania zagrażającego dobru
  • Żądanie usunięcia skutków naruszenia np. poprzez przeproszenie
  • Żądanie zasądzenia zadośćuczynienia dla Ciebie bądź na wskazany cel społeczny
  • Żądanie zasądzenia odszkodowania za spowodowaną szkodę materialną.

 

I ACa 374/13, Naruszenie dóbr osobistych. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 1372248  –  wyrok  z dnia  13 września 2013  r.

… pozwaną do zaniechania dalszego dokonywania naruszeń jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia oraz czci. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Okręgowy uznał, że dobra …

TEZA  |  aktualna

Nie każda dolegliwość w postaci doznania przykrości stanowi o naruszeniu dóbr osobistych, ale tylko taka, która wedle przeciętnych ocen przyjmowanych w społeczeństwie przekracza próg dozwolonych zachowań i nie jest małej wagi. Stopień doznawanej dolegliwości, o ile przekracza dozwoloną skalę zachowań, ma wpływ na zakres środków ochrony. Nie może być miarodajny wyłącznie stan uczuć oraz miara indywidualnej wrażliwości powoda, lecz także kontekst społeczny, a zwłaszcza odbiór przypisywanych zachowań w danym środowisku. Ocena, czy w konkretnej sytuacji naruszenie dóbr osobistych rzeczywiście nastąpiło, nie może być dokonywana według miary indywidualnej wrażliwości (ocena subiektywna) zainteresowanego, ta bowiem może być szczególnie duża ze względu na cechy osobowe, np. z powodu szczególnej drażliwości i przewrażliwienia.

I C 2139/13, Dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Ocena, czy nastąpiło naruszenie dobra osobistego. – Wyrok sądu okręgowego w Toruniu

LEX nr 1545114  –  wyrok  z dnia  4 grudnia 2013  r.

… art. 448 k.c. w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę …

TEZA  |  aktualna

Aby dochodzić zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, nie wystarczy samo wskazanie zdarzenia, które spowodowało to naruszenie, ale także trzeba wskazać jakie konkretnie dobra osobiste zostały naruszone. Przy ocenie czy doszło do naruszenia dóbr osobistych decydujące znaczenie ma nie tyle subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, jaką reakcję wywołuje w społeczeństwie to naruszenie. Przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, którego ochrony domaga się osoba zgłaszająca żądanie należy brać pod uwagę całokształt okoliczności, a nie np. zwrot wyrwany z całej wypowiedzi.

 

I ACa 176/13, Naruszenie dóbr osobistych skazanego. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

LEX nr 1356690  –  wyrok  z dnia  27 czerwca 2013  r.

… in principio k.c., w razie naruszenia dobra osobistego Sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę. …

TEZA  |  aktualna

W sprawie o naruszenie dóbr osobistych skazanego sąd cywilny nie może oceniać decyzji dyrektora zakładu karnego, na którą zgodę wyraził sędzia penitencjarny i uznawać tej decyzji za bezprawną.

I ACa 1318/12, Wycięcie drzewa jako naruszenie dóbr osobistych. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1362736  –  wyrok  z dnia  18 stycznia 2013  r.

… może nastąpić jedynie w przypadku naruszenia dóbr osobistych tego, czyje dobro zostało naruszone. Do rozważań Sądu Okręgowego należy przy tym dodać, że naruszenie to powinno …

TEZA  |  aktualna

Niewyczerpujący katalog dóbr osobistych z art. 23 k.c. nie zawiera żadnego, które mogłoby potencjalnie zostać powiązane z wycięciem drzewa na nieruchomości. Wszystkie te dobra osobiste, a także te niewymienione wprost w ustawie, związane są z samą osobą poszkodowanego.

III APa 16/13, Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

POSAG 2013/4/125-146  –  wyrok  z dnia  12 czerwca 2013  r.

… w myśl którego, w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę …

TEZA  |  aktualna

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych jest instytucją, w przypadku której żądający jej musi wykazać jedynie, iż wyrządzono mu krzywdę. Krzywda oznacza szkodę niemajątkową wywołaną naruszeniem dobra osobistego, polegającą na fizycznych dolegliwościach bądź psychicznych cierpieniach pokrzywdzonego. Wszystkie aspekty tej krzywdy nie zawsze muszą jednak zostać wykazane konkretnymi dowodami. Wystarczy, że w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego zdarzenie, które dotknęło pokrzywdzonego, może wywołać u innych określoną reakcję.

TEZA  |  aktualna

Rozpowszechnienie informacji przez pracodawcę o przyczynach wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę nie znajduje uzasadnienia w przepisach. Może być uzasadnione po rozważeniu słusznych interesów obu stron stosunku pracy.

III APa 22/14, Naruszenie dóbr osobistych pracownika. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2015/1/34  –  wyrok  z dnia  30 lipca 2014  r.

… się niezasadna. Przyczyną tą było naruszenie tajemnicy ubezpieczeniowej. Tym nie mniej, samo wskazanie przyczyny wypowiedzenia – nawet jeśli okaże się ona niezasadna, nie stanowi o …

TEZA  |  aktualna

Samo wskazanie przez pracodawcę przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, nawet jeżeli okaże się ona niezasadna, nie stanowi o naruszeniu dobra osobistego pracownika.