Niesłuszne skazanie

Jeżeli byłeś pozbawiony wolności (tymczasowe aresztowanie albo skazanie), a w następstwie prowadzonego postępowania zostałeś uniewinniony lub umorzono wobec Ciebie postępowanie karne, przysługuje Ci prawo domagania się od organów Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia. Nasze biuro pomaga w uzyskaniu obu świadczeń.

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie bądź niesłusznie zastosowane tymczasowe aresztowanie w Niemczech i  Austrii.

Obywatelowi polskiemu co do którego zapadł prawomocny wyrok uniewinniający, bądź co do którego prokurator pomimo stosowania tymczasowego aresztowania nie wniósł aktu oskarżenia do sądu przysługuje odszkodowanie w wysokości 25 Euro za każdy dzień pobytu w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym.
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie bądź niesłusznie zastosowane tymczasowe aresztowanie w Austrii
Obywatelowi polskiemu co do którego zapadł prawomocny wyrok uniewinniający, bądź co do którego prokurator pomimo stosowania tymczasowego aresztowania nie wniósł aktu oskarżenia do sądu przysługuje odszkodowanie w wysokości od 20 do 50 Euro za każdy dzień pobytu w zakładzie karnym bądź areszcie śledczym.

Niesłuszne skazanie
Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

 

Kancelaria uzyskuje skutecznie dla swoich Mocodawców od niemieckich   i  austriackich  organów ścigania  / wymiaru sprawiedliwości  / odszkodowania wypłacane bez procesu  sądowego tj. dobrowolnie przez wymiar sprawiedliwości w tych krajach !

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie w Polsce.

II AKa 304/12, Odsetki od odszkodowania za niesłuszne skazanie. – Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

LEX nr 1238668  –  wyrok  z dnia  25 października 2012  r.

… stanowisko, że: „jakkolwiek odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie, dochodzone w trybie art. 487-491 (aktualnie: art. 552-559 – przypis Sądu Apel.) k.p.k., ma charakter kompensacyjny, …

TEZA  |  aktualna

Odsetki od sumy pieniężnej stanowiącej odszkodowanie za niesłuszne skazanie są wynagrodzeniem za opóźnienie w zapłacie sumy pieniężnej, która jest już wymagana i dlatego należy uznać, że za czas do wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia odszkodowawczego odsetki nie przysługują.

II AKa 78/13, Obligatoryjność zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1316288  –  wyrok  z dnia  9 maja 2013  r.

… M. L. o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie z powodu apelacji wniesionych przez prokuratora i pełnomocnika wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 25 …

TEZA  |  aktualna

Przepis art. 552 k.p.k. przeprowadza rozróżnienie między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem dla wyraźnego podkreślenia, że zadośćuczynienie ma służyć kompensowaniu krzywdy moralnej, nie powinno zaś służyć naprawieniu szkód majątkowych. Przyznanie zadośćuczynienia jest obligatoryjne.

I ACa 53/14, Warunek uzyskania odszkodowania za niesłuszne skazanie. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 1466860  –  wyrok  z dnia  29 kwietnia 2014  r.

… sytuacji, gdy doszło do prawomocnego skazania na karę ( art. 18 k.w.) lub środek karny ( art. 28 § 1 k.w.) osoby, która w ogóle …

TEZA  |  aktualna

Artykuł 114 k.p.w. stanowi, że obwinionemu, który w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania został następnie uniewinniony albo wobec którego umorzono postępowanie wskutek okoliczności nieuwzględnionych we wcześniejszym postępowaniu, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłą z wykonania względem niego w całości lub części kary lub środka karnego, których nie powinien był ponieść. Przepis ten wymaga tzw. przedsądu. Wymaganie przedsądu oznacza, że w postępowaniu odszkodowawczym sąd nie może samodzielnie dokonywać ustaleń w zakresie orzekania i niezgodności z prawem prawomocnego rozstrzygnięcia indywidualnego. Ustawodawca uzależnił możliwości naprawienia szkody na skutek wydania prawomocnego orzeczenia sądowego od uprzedniego stwierdzenia, że orzeczenie to nie jest zgodne z prawem.

II AKa 301/12, Odsetki od sumy odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 1313343  –  wyrok  z dnia  12 marca 2013  r.

… sumy pieniężnej stanowiącej odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie (dotyczy to także zadośćuczynienia) są wynagrodzeniem za opóźnienie w zapłacie sumy pieniężnej, która jest już …

TEZA  |  aktualna

Dopiero prawomocne orzeczenie sądowe określa wymaganą sumę odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie. Skarb Państwa od tej pory dopiero, w wypadku opóźnień z zapłatą należności, ponosi odsetki za tę zwłokę.