Służebność przesyłu

W 2008 r. do kodeksu cywilnego wprowadzono nową instytucję – służebność przesyłu. Jeżeli zatem na Twojej nieruchomości znajdują się tzw. urządzenia przesyłowe np. słupy energetyczne bądź rurociągi pomożemy Ci w:
Ustanowieniu wspomnianej służebności przesyłu
Uzyskaniu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres do 10 lat wstecz
Uzyskaniu odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości

Odszkodowania za sieci przesyłowe, odszkodowania za słupy energetyczne.

służebność przesyłu
odszkodowania

Jeżeli przez nieruchomość przebiega linia energetyczna, sieć gazowa lub telekomunikacyjna – właściciel takiej nieruchomości może dochodzić odszkodowania z tytułu zmniejszenia jej wartości, jak również wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienia odpłatnej służebności, a także odszkodowania za szkody powstałe w związku z istnieniem infrastruktury w obrębie nieruchomości. Warunkiem jest, by że sporna sieć powstała nie wcześniej niż 30 lat wstecz oraz nie wydawano żadnej decyzji wywłaszczeniowej w związku z realizacją infrastruktury przesyłowej.
Jeśli właściciel (obecny, czy też poprzedni) nie wydawał pisemnej zgody na korzystanie z części nieruchomości zajętej przez linię przesyłową, wówczas można mówić o bezumownym korzystaniu z nieruchomości przez właściciela linii przesyłowej.
Obok odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości właścicielowi może przysługiwać roszczenie o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które zezwala przedsiębiorstwu, do którego należy infrastruktura przesyłowa, na korzystanie w ściśle ograniczonym zakresie z nieruchomości obciążonej służebnością.

IV CSK 30/13, Służebność przesyłu, uregulowana w art. 305(1)-305(4) k.c. a służebność gruntowa o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Przerwanie biegu zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej treścią służebności przesyłu. – Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNC 2014/7-8/79  –  postanowienie  z dnia  23 października 2013  r.

… S. w S.G. o zasiedzenie służebności przesyłu, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 października 2013 r. skargi kasacyjnej uczestnika postępowania …

TEZA  |  aktualna

Wniesienie przez właściciela nieruchomości pozwu o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z niej bez tytułu prawnego przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego w zakresie niezbędnym do eksploatacji urządzeń przesyłowych przerywa bieg terminu zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu.

TEZA  |  aktualna

1. Należy wyraźnie odróżnić od siebie te dwie instytucje prawne – służebności przesyłu, uregulowanej aktualnie w art. 3051-3054 k.c. oraz służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Oba prawa posiadają wprawdzie podobną treść oraz pełnią te same funkcje, nie oznacza to jednak, by można było je utożsamiać.

2. Wytoczenie przez uczestnika, po bezowocnych propozycjach z jego strony, kierowanych do przedsiębiorcy przesyłowego, pozwu o zapłatę wynagrodzenia oraz „czynszu dzierżawnego” na przyszłość, należy uznać za czynność, za pomocą której uczestnik, jeszcze przed upływem okresu zasiedzenia służebności, zamanifestował swoją wolę ukształtowania między stronami stosunku prawnego, dotyczącego zasad korzystania przez wnioskodawcę z jego gruntu. Wniesienie pozwu uznać więc należy za czynność przerywającą zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu, biegnące na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego przeciwko właścicielowi gruntu.

I SA/Bk 308/14, Zwolnienie z podatku odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

M.Podat. 2014/10/36-38  –  wyrok  z dnia  10 września 2014  r.

… formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności przesyłu, na mocy której Inwestor będzie uprawniony m.in. do budowy i eksploatacji linii, posadowienia na nieruchomości słupów elektroenergetycznych, wstępu …

TEZA  |  aktualna

Wypłacane wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie różni się od wypłaty odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej. (…) Jak wynika z przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanu faktycznego, przyznane skarżącemu odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z lokalizacją linii elektroenergetycznej bezpośrednio związane jest z ustanowieniem służebności przesyłu. Bez wątpienia jest to więc odszkodowanie z tytułu ustanowienia tej służebności, a zatem mieści się ono w dyspozycji przepisu art. 21 ust. 1 pkt 120 PDOFizU.

I SA/Gd 1333/13, Zwolnienie z opodatkowania z tytułu odszkodowania za służebność przesyłu. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1409770  –  wyrok  z dnia  9 stycznia 2014  r.

… wynagrodzenia otrzymanego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. W uzasadnieniu wnioskodawca podał, że przed notariuszem zawarł umowę ustanowienia służebności przesyłu na rzecz „A” S.A. W zamian …

TEZA  |  aktualna

1. Z perspektywy prawa cywilnego odpłatność z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności ma charakter odszkodowania, w związku z czym objęte jest zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f. niezależnie od sposobu, w jaki strony odpłatność tą nazwały w umowie.

2. Przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f. ulga podatkowa z tytułu odszkodowania wypłaconego, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, przysługuje także z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jako odmiany służebności gruntowej.

I SA/Ol 640/13, Zwolnienie podatkowe służebności przesyłu. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 1389593  –  wyrok  z dnia  30 października 2013  r.

… kwoty uzyskanej z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Opisując stan faktyczny wnioskodawca wskazał, iż Sąd Rejonowy prawomocnym postanowieniem z dnia „(…)” sygn. akt „(…)” ustanowił na …

TEZA  |  aktualna

Służebność przesyłu stanowi rodzaj służebności gruntowej, do której znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., pomimo tego, że różni się ona w kilku kwestiach od tradycyjnej służebności gruntowej.

I SA/Sz 9/13, Odszkodowanie za ustanowienie służebności przesyłu. – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 1323477  –  wyrok  z dnia  29 maja 2013  r.

… E. oraz jej następców prawnych, służebność przesyłu na prawie własności działki numer (…) należącej do M. S. Prawo służebności przesyłu zostało ograniczone do pasa gruntu …

TEZA  |  aktualna

Do służebności przesyłu znajduje zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 120 u.p.d.o.f., zaś wypłacane wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu nie różni się od wypłaty odszkodowania za ustanowienie służebności gruntowej.