Szkoda majątkowa

kancelaria w sprawach odszkodowawczych – majątkowych i osobowych.

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań za wszelkie szkody majątkowe i związane z nimi osobowe spowodowane :

 • zniszczeniem mienia w wyniku pożaru,
 • zniszczeniem mienia w wyniku powodzi bądź innych klęsk żywiołowych,
 • zniszczeniem mienia w wyniku zalania mieszkania
 • zniszczeniem mienia w wyniku zawalenia się budynku lub budowli
 • zniszczeniem pojazdu w wyniku zdarzenia komunikacyjnego
 • wywłaszczeniem z nieruchomości
 • opóźnionym lotem
 • opóźnionym pociągiem ect.
odszkodowania
Odszkodowania majątkowe

Odszkodowanie, szkoda majątkowa.

Przez szkodę rozumiemy wszelkie uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew własnej woli, skutkujące różnicą pomiędzy jego obecnym stanem majątkowym a tym, jaki by istniał, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

Szkoda majątkowa obejmuje zarówno rzeczywistą stratę, jaką poszkodowany poniósł w mieniu (tzw. damnum emergens), jak też utratę korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (tzw. lucrum cessans).

Pierwszy rodzaj szkody majątkowej polegać może bądź to na uszczupleniu aktywów, bądź na powiększeniu pasywów. Szkoda majątkowa może mieć postać szkody na mieniu, tj. bezpośredniego uszczerbku składnika majątkowego poszkodowanego, albo szkody na osobie, czyli naruszenia dóbr osobistych, w następstwie którego dochodzi (obok albo wraz z wyrządzeniem krzywdy) do negatywnych następstw w majątku tej osoby.

Kolejną postacią szkody są utracone korzyści – ma ona zawsze charakter hipotetyczny i obejmuje porównanie majątku poszkodowanego po wystąpieniu szkody z jego majątkiem, który nie został poddany działaniu szkody i istniałby nadal w formie nienaruszonej.

Szczególnym rodzajem szkody majątkowej jest szkoda w ramach tzw. ujemnego interesu umownego. Termin ten odnosi się do szkody, jaką strona poniosła wierząc, że dana umowa dojdzie do skutku (a nie do następstw niewykonania umowy), podczas gdy ostatecznie do tego nie doszło.

Dlatego też odszkodowanie z tego tytułu powinno uwzględniać to, co strona mogłaby uzyskać gdyby nie wdawała się w zawieranie umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o koszty jakie poszkodowany poniósł licząc na zawarcie umowy, np. koszty dojazdu lub analiz finansowych.

Częstokroć mamy do czynienia ze szkodą majątkową w następstwie takich zdarzeń, jak np. wypadki komunikacyjne, ale też – na skutek np. doznanego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli poszkodowany w następstwie zdarzenia poniósł określone koszty lub utracił zarobek, będzie mógł również dochodzić – oprócz zadośćuczynienia – określonej kwoty odszkodowania. Jeśli natomiast doznał wyłącznie cierpień fizycznych i psychicznych, ale nie wiązało się to ze szkodą na mieniu, będzie dochodził wyłącznie zadośćuczynienia. Może być czasem tak, że poszkodowanemu będzie przysługiwało wyłącznie prawo do odszkodowania albo wyłącznie do zadośćuczynienia.

Odszkodowania za szkody na osobie.

 • W przypadku szkody osobowej, poszkodowany może dochodzić zwrotu wszelkich wynikających ze zdarzenia kosztów będących następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci osoby najbliższej (art. 444 § 1 i 446 § 1 k.c.) – leczenia , rehabilitacji etc.
 • przyznania renty wyrównawczej (uzupełniającej) lub  renty tymczasowej na zwiększone potrzeby (art. 444 § 3 k.c.),
 • kapitalizacji renty (art. 447 k.c.)
 • stosownego odszkodowania (art. 446 § 3 k.c.) i
 • renty alimentacyjnej (art. 446 § 2 k.c.).
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego (art. 445 k.c. w związku z 444 k.c.);
 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem tj. kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją oraz lepszym odżywianiem poszkodowanego, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu (art. 444 § 1 k.c.);
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku (art. 444 § 2 k.c.);
 • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), które jest uzasadnione w szczególności gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym jeżeli poszkodowany korzysta z tego świadczenia traci prawo do renty uzupełniającej (art. 447 k.c.);
 • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką (art. 444 § 2 k.c.);
 • oraz w przypadkach, krótszych okresów niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) zwrotu utraconych zarobków (art. 361 k.c.).

W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie śmierć, najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę:

 • stosownego odszkodowania jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych, chodzi tutaj o szeroko pojęty uszczerbek natury ekonomicznej występujący po stronie najbliższych po śmierci poszkodowanego (art. 446 § 3 k.c.);
 • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny (art. 446 § 1 k.c.);
 • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i które za życia wspierał stale i dobrowolnie finansowo, a przemawiają za tym zasady współżycia społecznego (art. 446 § 2 k.c.);
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które jest świadczeniem jednorazowym, pieniężnym i mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego (art. 446 § 4 k.c.) przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.;

Nie we wszystkich sytuacjach można zgłaszać wszystkie powyższe żądania roszczenia, bowiem ich zakres zależy od konkretnej sprawy, rodzaju szkody i powstałych uszczerbków.