Wywłaszczenie z nieruchomości

Odszkodowania za wywłaszczenia z nieruchomości

Jeżeli czujesz się pokrzywdzony, uważasz ze zaproponowana Ci kwota odszkodowania za dom i działkę wywłaszczoną przez Generalną bądź Regionalną  Dyrekcję Budowy Dróg i Autostrad jest nieadekwatna do rzeczywistej wartości nieruchomości, bądź rażąco niesprawiedliwa, zweryfikujemy tę kwotę i uzyskamy stosowną dopłatę.

I OSK 1490/13, Podmiot zobowiązany do zapłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę drogi. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1666114  –  wyrok  z dnia  4 marca 2015  r.

… za wartość odebranego w drodze wywłaszczenia prawa rzeczowego do nieruchomości, powinien zobowiązany być podmiot, który uzyskał realną korzyść majątkową na skutek przeniesienia prawa własności. Mając …

TEZA  |  aktualna

Przepis art. 3 ust. 3 ustawy z 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego nie daje podstaw do przyjęcia, że w przypadku wywłaszczania pod drogę nieruchomości będącej własnością gminy, a położonej w granicach miasta na prawach powiatu, podmiotem zobowiązanym do zapłaty odszkodowania jest prezydent miasta, zaś koszty z tym związane powinny być pokryte z budżetów tych miast. Literalne brzmienie tego przepisu stoi bowiem w sprzeczności z art. 21 ust. 2 Konstytucji RP.

I OSK 622/13, Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1658419  –  wyrok  z dnia  18 listopada 2014  r.

… nr (…) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania oddala skargę kasacyjną. Uzasadnienie faktyczne Wyrokiem z 18 grudnia 2012 r. sygn. akt II …

TEZA  |  aktualna

W postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości konieczne są do ustalenia dwie przesłanki – cel wywłaszczenia i zbędność nieruchomości na ten cel, co wynika z art. 136 ust. 3 u.g.n. Daje on bowiem uprawnienie poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Z przepisu tego wynika założenie, że cel wywłaszczenia określa decyzja o wywłaszczeniu i generalnie z aktu tego rzeczywiście cel ten wynika. Jednak o ile decyzja o wywłaszczeniu tego nie czyni cel ustala się na podstawie innych dowodów, aktów, czynności itd.

I OSK 1395/13, Ustalanie wartości rynkowej nieruchomości przejętej pod drogę publiczną. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1658624  –  wyrok  z dnia  5 listopada 2014  r.

… września 2004 r. wartość rynkową nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte z mocy prawa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 …

TEZA  |  aktualna

W odniesieniu do regulacji zawartej w § 36 ust. 4 rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109) podkreślić trzeba, że przy ustalaniu wartości rynkowej nieruchomości przejętej pod drogę publiczną, która na dzień wydania decyzji była przeznaczona pod inwestycję drogową, wycena rozpoczyna się od porównania transakcji nieruchomości drogowych. Tylko brak wystarczających danych odnoszących się do tego typu transakcji umożliwia dokonanie wyceny przy wykorzystaniu danych dotyczących transakcji nieruchomościami o przeznaczeniu przeważającym wśród gruntów przyległych do szacowanej nieruchomości.

 

I OSK 1169/13, Interes prawny w postępowaniu o zapłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1658406  –  wyrok  z dnia  4 lutego 2015  r.

… do nabycia własności w drodze wywłaszczenia na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, które następuje na podstawie decyzji konstytutywnej. Wskazanie w przepisie art. 73 ust. 4 …

TEZA  |  aktualna

Roszczenia o zapłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne przysługuje każdemu współwłaścicielowi osobno. Wywodzony z prawa materialnego administracyjnego oraz cywilnego indywidualny i konkretny interes prawny w realizacji roszczenia odszkodowawczego odnosi się jedynie do jego własnych uprawnień, natomiast nie posiada go co do realizacji uprawnień pozostałych współwłaścicieli lub spadkobierców. Brak jest także podstaw do przyjęcia konstrukcji tzw. legitymacji grupowej, która przysługuje wszystkim współwłaścicielom lub spadkobiercom łącznie. Reasumując należy stwierdzić, że brak indywidualnego wniosku nie tylko nie wszczyna postępowania administracyjnego dotyczącego konkretnej osoby, ale również oznacza niezgłoszenie w terminie roszczenia. Nie istnieją przesłanki do uznania, że zgłoszenie wniosku przez jeden podmiot uprawniony wywołuje skutek dla pozostałych podmiotów w postaci zgłoszenia roszczenia. Nie ma również podstaw do uznania, aby o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania organ administracji publicznej był zobowiązany, na podstawie art. 61 § 4 k.p.a., zawiadomić tych współwłaścicieli i spadkobierców, którzy wniosku nie złożyli, zaś ich poszukiwanie naruszałaby zasadę z art. 12 k.p.a. ze szkodą dla osób składających wniosek.