Zaniedbanie szpitala

Odszkodowania za błąd lekarski, za błędy szpitala w Niemczech.

Błąd diagnostyczny polega na postawieniu niewłaściwej diagnozy przez lekarza w wyniku jego postepowania obiektywnie sprzecznego z zasadami obowiązującymi w medycynie. Aby ocenić, czy dane zachowanie lekarza wyczerpuje znamiona błędu w sztuce, konieczne jest uzyskanie opinii biegłego lekarza danej specjalności, stwierdzającej ową obiektywną niewłaściwość postępowania w przypadku konkretnego pacjenta.
Przyczyny błędnej diagnozy mogą być różne. Lekarz poniesie odpowiedzialność tylko wtedy, gdy nie dochował należytej staranności podczas czynności podjętych w celu postawienia właściwej diagnozy. Należy bowiem pamiętać, że nie każde obiektywnie wadliwe rozpoznanie oznacza, że lekarz będzie za nie odpowiedzialny. Istotne jest jednak, że pominięcie badań koniecznych dla postawienia diagnozy i możliwych w danych warunkach do przeprowadzenia należy zawsze oceniać na płaszczyźnie błędu.
Najczęściej pojawiające się w praktyce przyczyny błędu diagnostycznego to:

  • pominięcie w ramach wywiadu lekarskiego istotnych (z punktu widzenia rozpoznania choroby) pytań albo zaniechanie zlecenia odpowiednich badań specjalistycznych,
  • mylna ocena przesłanek wystarczających obiektywnie do postawienia trafnej diagnozy,
  • brak weryfikacji wyników badań, o ile jest ono możliwe – w drodze alternatywnego postępowania.

Osoba poszkodowana.

Osoba, która doznała szkody na osobie w wyniku błędu medycznego, ma prawo domagać się m.in.:
odszkodowania za koszty leczenia i opieki osób trzecich – obejmuje ono m.in. opłaty za dojazdy do szpitala, koszty zakupu protez, leków, rehabilitację, opiekę lekarzy specjalistów, koszty opieki sprawowanej przez osoby trzecie (w tym także członków rodziny);
renty inwalidzkiej – jeżeli wskutek błędu w sztuce lekarskiej i rozstroju zdrowia wzrosły znacząco wydatki finansowe poszkodowanego na rehabilitację, dojazdy do szpitala, bądź pacjent trwale utracił możliwość wykonywania zawodu, przysługuje mu comiesięczna renta. Jej wysokość uzależniona jest od ponoszonych wydatków na leczenie.

 Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia w Niemczech.

Zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia – zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, należne poszkodowanemu dla wymiernego zrekompensowania mu krzywdy, czyli uszczerbku w dobrach osobistych.
Prawo takie ma pacjent, który dowiedział się o zaistnieniu uszczerbku na zdrowiu przed upływem 3 lat od momentu, w którym zabieg był przeprowadzony, jednak nie później niż 10 lat od zabiegu. W przypadku stwierdzenia błędu w sztuce, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego poprzez złożenie pozwu w wydziale cywilnym sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia placówki medycznej w której pacjent był leczony. Krok ten może poprzedzać etap polubownego dochodzenia roszczeń na drodze pozasądowej. Dodatkowo poszkodowany pacjent może również złożyć do prokuratury stosowne zawiadomienie. W sądzie karnym powołani zostaną biegli, którzy sporządzą opinie, w której określą czy ich zdaniem doszło do popełnienia błędu medycznego.
Kwota przyznana z tytułu odszkodowania powinna pokryć wszystkie poniesione wydatki w związku z wyrządzoną szkodą, czyli uszkodzeniem ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia na skutek popełnienia przez lekarza błędu. Mogą to być np. koszty leczenia i rehabilitacji, utraconych zarobków, wydatki na droższe jedzenie w związku z koniecznością przestrzegania diety. Oprócz odszkodowania poszkodowanemu pacjentowi sąd może przyznać również zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

 

Odkodowanie z tytułu błędu w sztuce lekarskiej w Niemczech.

Welche Regeln gelten für ein Gerichtsverfahren?

Schadensersatz kann ein Patient nur bekommen, wenn der Behandlungsfehler ursächlich für einen Gesundheitsschaden ist. Die Beweislast dafür liegt beim Patienten. Der Patient muss also den Schaden, die Pflichtverletzung des Arztes und den Zusammenhang zwischen Pflichtverletzung und seinem Schaden (Kausalität) beweisen. Nur wenn der Arzt einen groben Behandlungsfehler begangen hat, also wenn er eindeutig gegen bewährte ärztliche Behandlungsregeln verstoßen hat, muss der Patient den Kausalitätsbeweis nicht mehr erbringen.

Welche Fristen gelten?

Die Verjährungsfrist beträgt im Regelfall drei Jahre. Die Frist beginnt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu laufen, wenn der Patient als medizinischer Laie von Dingen erfährt, aus denen sich auf einen möglichen Behandlungsfehler schließen lässt. Nach spätestens 30 Jahren verjähren Schadensersatzansprüche aufgrund eines ärztlichen Behandlungsfehlers, egal ob der Patient von ihnen erfahren hat oder nicht.

Reguły sądowego dochodzenia odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej w Niemczech i Austrii.

Pacjent może otrzymać odszkodowanie tylko jeżeli udowodni ,że działanie lekarza stanowi przyczynę uszczerbku na zdrowiu tzn. istnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem lekarza a uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. Ciężar dowodu spoczywa na pacjencie.
Termin na dochodzenie roszczeń wynosi w normalnym tj. standardowym przypadku 3 lata od momentu kiedy pacjent jako laik / niefachowiec/ uzyskał wiedzę o okolicznościach wskazujących ,że mogło dojść do błędu w sztuce lekarskiej . Maksymalny termin przedawnienia roszczeń wynosi 30 lat.

Odszkodowanie w tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w Austrii.

W sprawach szkód na osobie poszkodowany uprawniony jest do żądania tzw.
angemessenes Schmerzengeld na podstawie § 1325 ABGB (austriacki kodeks cywilny)
Austriackie prawo stanowione nie przewiduje żadnych ryczałtów, ale można by rzec, że istnieją „sędziowskie taryfikatory” szkód na osobie, bowiem przy ustalaniu zadośćuczynienia za ból i cierpienie stosuje się stawki dzienne zależne od natężenia negatywnych doznań. I tak, poszkodowany dostaje za każdy dzień 100 EUR w przypadku niewielkiego bólu, 200 EUR w przypadku średniego natężenia bólu, a 300 EUR przy natężeniu znacznym. Jednak stawki te mają jedynie charakter orientacyjny i nie są zbyt pomocne w poważniejszych przypadkach w których na znaczeniu zyskuje kwestia porównań z podobnym zdarzeniami faktycznymi.W związku z tym Austriacki Sąd Najwyższy podkreśla konieczność dokonywania oceny całościowej.
Obecnie najwyższe orzeczone Schmerzengeld w Austrii wynosi 218 000 EUR
Kwotę tę przyznano młodemu człowiekowi, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi spowodowanemu przez kierowcę pojazdu jadącego pod prąd, na skutek czego poszkodowany doznał tetraplegii. Co więcej, poszkodowany nieustannie czuje obawę przed śmiercią, ponieważ na stałe musi polegać na sztucznym oddychaniu i ciągle boi się przerwy w pracy respiratora.

Odszkodowanie w tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w Niemczech.

Podobnie jak w Austrii, sądy w Niemczech ustalają zadośćuczynienie za krzywdę (Schmerzens-geld, § 847 BGB niemieckiego kodeksu cywilnego) na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.Jak już wspomniano, zadośćuczynienie ma tu podwójną funkcję: zapewnienia kompensacji oraz satysfakcji (Doppelfunktion des Schmerzensgeldes).
Funkcja zapewnienia satysfakcji stanowi teoretyczną podstawę do uwzględniania przez sądy stopnia winy sprawcy oraz jego sytuacji finansowej, jednak ewidentnie podstawowym celem zadośćuczynienia pozostaje kompensacja.
Poziom orzekanych kwot jest w Niemczech znacząco wyższy niż w Austrii. Najwyższe zadośćuczynienie zostało przyznane w kwocie 600 000 EUR w przypadku stanu apalicznego spowodowanego uszkodzeniami podczas porodu.

Tak jak w Austrii, pomocne przy ustalaniu konkretnych kwot są przygotowywane przez podmioty prywatne zestawienia rozstrzygniętych spraw i orzeczonych kwot. Najważniejszym takim zestawieniem jest praca pt. Schmerzengeld Beträge 2011, Hacks, Ring, Böhm, wyd. 29, 2010, oraz opracowanie Beck’sche Schmerzensgeld-Tabelle 2011Slizyk, wyd. 7, 2011

Ile pieniędzy się należy i za co można sprawdzić pod adresem : www.schmerzensgeldtabelle24.de.

Wysokość zadośćuczynienia może być różna.

Nowa tabela daje jasność w tym zakresie:
Kilka przykładów :
• Querschnittslähmung nach ärztlichem Behandlungsfehler: 61.355,03 Euro – paraliż na skutek błędu medycznego.
• Vergewaltigung: 5.112,92 Euro- zgwałcenie.
• Tiefer Hundebiss in Wade: 1.278,23 Euro- głębokie ugryzienie w łydkę przez psa.
• Gehörschädigung nach zu lautem Rockkonzert: .4000,00 Euro – uszkodzenie słuchu na zbyt głośnym koncercie rockowym.
• Salmonellenvergiftung nach Restaurantbesuch: 511,29 Euro- zatrucie salmonella w restauracji
• Für eine geschwollene Nase nach einem Faustschlag: 51,13 Euro -napuchnięty nos po uderzeniu pięścią.