Odszkodowania powypadkowe Łódź

Odszkodowania za wypadek komunikacyjny, samochodowy. Pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Uzyskujemy dla naszych Mocodawców odszkodowania powypadkowe w postaci :

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i trwały procentowy uszczerbek na zdrowiu,
 • odszkodowania za poniesione koszty leczenia i rehabilitacji,
 • odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów opieki osób trzecich nad poszkodowanym po wypadku,
 • renty na zwiększone potrzeby,
 • renty na zmniejszone widoki na przyszłość,
 • renty z tytułu utraty bądź zmniejszenia możliwości zarobkowych w wyniku wypadku,
 • renty w postaci zwrotu utraconych w wyniku wypadku zarobków,
 • zwrotu innych należnych poszkodowanemu w wypadku świadczeń.

Ponadto

 • ustalamy zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku
 • oceniamy rozmiary szkody
 • pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji dowodowe
 • precyzujemy i zgłaszamy roszczenia
 • składamy odwołania od decyzji zaniżających kwotę odszkodowania
 • reprezentujemy klienta w postępowaniu przed ubezpieczycielem i sądem

Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciele niejednokrotnie zaniżają kosztorysy uszkodzonych pojazdów po wypadkach oraz wyliczają szkody całkowite pojazdów na niekorzyść poszkodowanych, świadczymy pomoc w zakresie uzyskania pełnej, należnej kwoty odszkodowania.

Kancelaria ma duże doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych na terenie Polski, Niemiec i Austrii.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie?
Skontaktuj się z nami!

 

 

Zadośćuczynienie za rozstrój zdrowia w Niemczech.

Zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia – zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, należne poszkodowanemu dla wymiernego zrekompensowania mu krzywdy, czyli uszczerbku w dobrach osobistych.
Prawo takie ma pacjent, który dowiedział się o zaistnieniu uszczerbku na zdrowiu przed upływem 3 lat od momentu, w którym zabieg był przeprowadzony, jednak nie później niż 10 lat od zabiegu. W przypadku stwierdzenia błędu w sztuce, poszkodowany może dochodzić swoich praw na drodze powództwa cywilnego poprzez złożenie pozwu w wydziale cywilnym sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia placówki medycznej w której pacjent był leczony. Krok ten może poprzedzać etap polubownego dochodzenia roszczeń na drodze pozasądowej. Dodatkowo poszkodowany pacjent może również złożyć do prokuratury stosowne zawiadomienie. W sądzie karnym powołani zostaną biegli, którzy sporządzą opinie, w której określą czy ich zdaniem doszło do popełnienia błędu medycznego.
Kwota przyznana z tytułu odszkodowania powinna pokryć wszystkie poniesione wydatki w związku z wyrządzoną szkodą, czyli uszkodzeniem ciała i wywołaniem rozstroju zdrowia na skutek popełnienia przez lekarza błędu. Mogą to być np. koszty leczenia i rehabilitacji, utraconych zarobków, wydatki na droższe jedzenie w związku z koniecznością przestrzegania diety. Oprócz odszkodowania poszkodowanemu pacjentowi sąd może przyznać również zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Reguły sądowego dochodzenia odszkodowania w Niemczech i Austrii.

Pacjent może otrzymać odszkodowanie tylko jeżeli udowodni ,że działanie lekarza stanowi przyczynę uszczerbku na zdrowiu tzn. istnieje związek przyczynowy pomiędzy działaniem lekarza a uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta. Ciężar dowodu spoczywa na pacjencie.
Termin na dochodzenie roszczeń wynosi w normalnym tj. standardowym przypadku 3 lata od momentu kiedy pacjent jako laik / niefachowiec/ uzyskał wiedzę o okolicznościach wskazujących ,że mogło dojść do błędu w sztuce lekarskiej . Maksymalny termin przedawnienia roszczeń wynosi 30 lat.

Odszkodowanie w tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w Austrii.

W sprawach szkód na osobie poszkodowany uprawniony jest do żądania tzw.
angemessenes Schmerzengeld na podstawie § 1325 ABGB (austriacki kodeks cywilny)
Austriackie prawo stanowione nie przewiduje żadnych ryczałtów, ale można by rzec, że istnieją „sędziowskie taryfikatory” szkód na osobie, bowiem przy ustalaniu zadośćuczynienia za ból i cierpienie stosuje się stawki dzienne zależne od natężenia negatywnych doznań. I tak, poszkodowany dostaje za każdy dzień 100 EUR w przypadku niewielkiego bólu, 200 EUR w przypadku średniego natężenia bólu, a 300 EUR przy natężeniu znacznym. Jednak stawki te mają jedynie charakter orientacyjny i nie są zbyt pomocne w poważniejszych przypadkach w których na znaczeniu zyskuje kwestia porównań z podobnym zdarzeniami faktycznymi.W związku z tym Austriacki Sąd Najwyższy podkreśla konieczność dokonywania oceny całościowej.
Obecnie najwyższe orzeczone Schmerzengeld w Austrii wynosi 218 000 EUR
Kwotę tę przyznano młodemu człowiekowi, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi spowodowanemu przez kierowcę pojazdu jadącego pod prąd, na skutek czego poszkodowany doznał tetraplegii. Co więcej, poszkodowany nieustannie czuje obawę przed śmiercią, ponieważ na stałe musi polegać na sztucznym oddychaniu i ciągle boi się przerwy w pracy respiratora.

Odszkodowanie w tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w Niemczech.

Podobnie jak w Austrii, sądy w Niemczech ustalają zadośćuczynienie za krzywdę (Schmerzens-geld, § 847 BGB niemieckiego kodeksu cywilnego) na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.Jak już wspomniano, zadośćuczynienie ma tu podwójną funkcję: zapewnienia kompensacji oraz satysfakcji (Doppelfunktion des Schmerzensgeldes).
Funkcja zapewnienia satysfakcji stanowi teoretyczną podstawę do uwzględniania przez sądy stopnia winy sprawcy oraz jego sytuacji finansowej, jednak ewidentnie podstawowym celem zadośćuczynienia pozostaje kompensacja.
Poziom orzekanych kwot jest w Niemczech znacząco wyższy niż w Austrii. Najwyższe zadośćuczynienie zostało przyznane w kwocie 600 000 EUR w przypadku stanu apalicznego spowodowanego uszkodzeniami podczas porodu.

Tak jak w Austrii, pomocne przy ustalaniu konkretnych kwot są przygotowywane przez podmioty prywatne zestawienia rozstrzygniętych spraw i orzeczonych kwot. Najważniejszym takim zestawieniem jest praca pt. Schmerzengeld Beträge 2011, Hacks, Ring, Böhm, wyd. 29, 2010, oraz opracowanie Beck’sche Schmerzensgeld-Tabelle 2011Slizyk, wyd. 7, 2011

Ile pieniędzy się należy i za co można sprawdzić pod adresem : www.schmerzensgeldtabelle24.de.

Wysokość zadośćuczynienia może być różna.

Nowa tabela daje jasność w tym zakresie:
Kilka przykładów :
• Querschnittslähmung nach ärztlichem Behandlungsfehler: 61.355,03 Euro – paraliż na skutek błędu medycznego.
• Vergewaltigung: 5.112,92 Euro- zgwałcenie.
• Tiefer Hundebiss in Wade: 1.278,23 Euro- głębokie ugryzienie w łydkę przez psa.
• Gehörschädigung nach zu lautem Rockkonzert: .4000,00 Euro – uszkodzenie słuchu na zbyt głośnym koncercie rockowym.
• Salmonellenvergiftung nach Restaurantbesuch: 511,29 Euro- zatrucie salmonella w restauracji
• Für eine geschwollene Nase nach einem Faustschlag: 51,13 Euro -napuchnięty nos po uderzeniu pięścią.

Z uwagi na fakt, iż ubezpieczyciele niejednokrotnie zaniżają kosztorysy uszkodzonych pojazdów po wypadkach oraz wyliczają szkody całkowite pojazdów na niekorzyść poszkodowanych, świadczymy pomoc w zakresie uzyskania pełnej, należnej kwoty odszkodowania. Należy pamiętać, że wskutek wypadku komunikacyjnego mogą pojawić się również roszczenia o zwrot utraconych dochodów, kosztów najmu pojazdu zastępczego, o odszkodowanie za spadek wartości handlowej samochodu po wypadku, o zwrot kosztów dodatkowych badań technicznych samochodu, itp.

Bezpośrednio poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym mogą przysługiwać – w związku z doznaną szkoda na osobie – odszkodowania powypadkowe, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca lub z tytułu zwiększonych potrzeb. Możliwość dochodzenia tych roszczeń, uzależniona jest od wystąpienia negatywnych skutków wypadku komunikacyjnego na życie lub zdrowie poszkodowanego zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej.

Odszkodowania powypadkowe dla uczestników wypadku drogowego to świadczenie związane z pokryciem przez zobowiązanego wszelkich kosztów poniesionych wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zgodnie z przyjętą praktyką oraz orzecznictwem sądowym, osoba poszkodowana może żądać zwrotu kosztów leczenia (zakupu leków, opatrunków czy środków ortopedycznych), kosztów konsultacji i zabiegów medycznych, kosztów dojazdów na wizyty lekarskie i rehabilitacje, kosztów nabycia niezbędnych aparatów, protez i innego sprzętu potrzebnego do leczenia oraz kosztów pozostawania pod opieką osób trzecich. Naprawienie szkody ma zapewnić pełną rekompensatę doznanego przez poszkodowanego uszczerbku, należy jednak pamiętać, że wysokość odszkodowania nie może przekraczać kosztów rzeczywiście poniesionych przez poszkodowanego, w związku z wypadkiem drogowym.

W przypadku gdy poszkodowany, w wyniku wypadku drogowego utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, może ubiegać się od zobowiązanego o rentę uzupełniającą, której wysokość ustala się w oparciu o porównanie dochodów poszkodowanego przed i po wypadku drogowym. Jeżeli poszkodowany odniósł w wypadku drogowym obrażenia i w związku z tym wzrosły jego potrzeby, może otrzymać rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, która rekompensować będzie wszelkie wydatki, które dodatkowo musi ponosić.
Ponadto, ustawodawca przewiduje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę rozumianą jako cierpienie fizycznie i psychiczne. Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie ujemnych doznań i cierpień poszkodowanego, które wystąpiły lub mogą wystąpić w przyszłości. Wysokość zadośćuczynienia uzależniona jest od indywidualnego, konkretnego przypadku i ma na celu realizację funkcji kompensacyjnej tego świadczenia. Na wysokość zadośćuczynienia wpływać będzie m.in. rozmiar i czas trwania doznanej krzywdy, cierpień fizycznych i psychicznych, natężenie bólu, długotrwałość leczenia, utrata przez poszkodowanego perspektyw na przyszłość, jego wiek, a także nieodwracalne następstwa wypadku takie jak kalectwo czy też oszpecenie. Wysokość przyznanych zadośćuczynień niekiedy przekracza, kilku czy też kilkunastokrotnie odszkodowania przyznane przez ubezpieczyciela za szkody majątkowe na osobie.

 

[/vc_column][/vc_row]