Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, samochodowy

Jeżeli miałeś wypadek samochodowy na terenie Polski należy się Tobie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, zadośćuczynienie, zwrot innych świadczeń, w tym utraconych zarobków.
Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego, ustalenie sprawcy szkody , uzyskanie kserokopii akt z Policji lub Prokuratury polskiej , jak również dochodzenie samego roszczenia nie stanowi dla nas żadnej przeszkody.

odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Wypadek w Polsce.

Prawo polskie, określa uprawnienia poszkodowanych w wypadku co do odszkodowań czy zadośćuczynień. W praktyce jednak cała sprawa komplikuje się, ponieważ nie zawsze jasne jest, jaka instytucja jest władna, aby rozpatrywać konkretną sprawę. Pomoc adwokata, który ustali, w czyjej jurysdykcji znajduje się rozpatrzenie danego problemu, jest najczęściej niezbędna.

Za wszystkie straty zawsze należy się Państwu odszkodowanie, a wypadek w Polsce nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Różny może być tylko sposób dochodzenia swoich praw, dlatego najpewniej poczujecie się Państwo, powierzając ten obowiązek adwokatowi, który w podobnych sprawach ma duże doświadczenie i będzie w stanie poprowadzić Państwa sprawę w sposób całkowicie profesjonalny z zachowaniem wszystkich wymogów nałożonych przez prawo polskie.<adwokat Łódź>.

I PK 198/13, Wypadek przy pracy pracownika korzystającego z firmowego transportu. – Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1463666  –  wyrok  z dnia  6 marca 2014  r.

… przeciwko Zakładowi (…) o ustalenie wypadku przy pracy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 6 marca …

TEZA  |  aktualna

Śmierć pracownika korzystającego z firmowego transportu, który zapewniał dowóz do siedziby przedsiębiorstwa, można uznać za wypadek przy pracy. Musi się to jednak wiązać z obowiązkiem stawienia się w zakładzie, np. w związku z rozliczeniem sprzętu lub zdaniem relacji z wykonanych czynności.

II PK 80/12, Pobicie pracownika przez innego zatrudnionego a wypadek przy pracy. – Wyrok Sądu Najwyższego

M.P.Pr. 2013/3/154-155  –  wyrok  z dnia  8 listopada 2012  r.

… 1/2011 ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy sporządzony u pozwanego w dniu 5 stycznia 2011 r., ustalając że zdarzenie z dnia 9 grudnia 2010 …

TEZA  |  aktualna

Pobicie pracownika podczas wykonywania przez niego zwykłych czynności pracowniczych wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą.

TEZA  |  aktualna

Firma musi uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w trakcie którego doszło do pobicia pracownika przez innego zatrudnionego. Nie ma znaczenia, że miało to miejsce przed przystąpieniem do pracy np. w przebieralni.

III AUa 909/12, Zawał serca jako wypadek przy pracy. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 1322704  –  wyrok  z dnia  18 kwietnia 2013  r.

… do pracy w związku z wypadkiem przy pracy na skutek apelacji ubezpieczonego od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z …

TEZA  |  aktualna

Nie można wykluczyć zasadności uznania zawału serca za wypadek przy pracy, pod warunkiem jednakże stwierdzenia, że zdarzenie to nastąpiło w związku z pracą, na skutek przyczyny zewnętrznej w znaczeniu nadanym temu pojęciu w ustawie wypadkowej. Zawał serca jest wykładnikiem przyczyn istniejących w samym organizmie człowieka, łączących się z jego stanem zdrowia, predyspozycjami ustrojowymi i właściwościami wewnętrznymi. Są to więc przyczyny wewnętrzne. Przy istnieniu tych przyczyn do wystąpienia zawału serca mogą też doprowadzić przyczyny zewnętrzne. Przy takim zaś zbiegu przyczyn wywołujących zawał, do uznania tego zdarzenia za wypadek przy pracy, istotne znaczenie ma rodzaj przyczyny zewnętrznej i jej rola w wystąpieniu zawału.<adwokat Łódź>.

III AUa 1681/13, Wypadek przy pracy w czasie podróży służbowej. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

Biul.SAKa 2014/4/37-38  –  wyrok  z dnia  7 maja 2014  r.

… w rozpoznawanej sprawie pozostawało czy wypadek, jakiemu uległ w dniu 30 czerwca 2011 r. podczas podróży służbowej pracownik płatnika składek R. Ś., polegający na poślizgnięciu …

TEZA  |  aktualna

Zdarzenie, jakiemu uległ pracownik w czasie podróży służbowej, w trakcie części rekreacyjnej zaplanowanego spotkania, jest wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

I PK 245/13, Przesłanki uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. – Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1646082  –  postanowienie  z dnia  3 lutego 2014  r.

… zadośćuczynienie i rentę z tytułu wypadku przy pracy. Sąd Okręgowy ustalił, że powód był zatrudniony u pozwanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony …

TEZA  |  aktualna

Nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć pracownika może nastąpić w dowolnym czasie i miejscu pod warunkiem, że pozostaje w związku z wykonywaniem czynności pracowniczych przez osobę, która wypadkowi uległa. Pracownik może zerwać związek z pracą, nawet przebywając na terenie zakładu pracy w czasie pracy, jeżeli podejmuje czynności, które nie wynikają z zatrudnienia lub są nawet celom zatrudnienia przeciwne.

III UK 9/12, Wypadek przy pracy rolniczej. – Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2013/19-20/235  –  wyrok  z dnia  13 listopada 2012  r.

… do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, na skutek skargi kasacyjnej odwołującego się od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w …

TEZA  |  aktualna

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności polegających na prowadzeniu hodowli dla własnych potrzeb albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności, jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.).<adwokat Łódź>.

C-162/13, Odszkodowanie z OC za wypadek spowodowany przez pojazd rolniczy., Damijan Vnuk v. Zavarovalnica Triglav d.d. – Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

www.eur-lex.europa.eu  –  wyrok  z dnia  4 września 2014  r.

… – Pojęcie ‚ruchu pojazdów’ – Wypadek spowodowany w podwórzu gospodarstwa rolnego przez traktor z przyczepą W sprawie C-162/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na …

TEZA  |  nieoceniana co do aktualności

Art. 3 ust. 1 dyrektywy 72/166 w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (obecnie art. 3 dyrektywy 2009/103) należy interpretować w ten sposób, że zawarte w nim pojęcie „ruchu pojazdów” obejmuje każde użytkowanie pojazdu, które jest zgodne z normalną funkcją tego pojazdu. Rzeczone pojęcie mogłoby zatem obejmować manewr traktora w podwórzu gospodarstwa rolnego w celu wprowadzenia przyczepy, w którą ów traktor jest wyposażony do pomieszczenia gospodarczego, czego zbadanie należy do sądu odsyłającego.

II UK 42/14, Ciężar dowodu w wypadku kwestionowania prawdziwości dokumentu prywatnego potwierdzającego pracę w szczególnych warunkach. – Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1738486  –  postanowienie  z dnia  17 czerwca 2014  r.

TEZA  |  aktualna

Prawdziwość dokumentu prywatnego potwierdzającego pracę w szczególnych warunkach powinna udowodnić osoba ubiegająca się o emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach.

III CSK 305/14, Równoległe uprawnienia kilku osób do tego samego grobu. – Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1723776  –  wyrok  z dnia  8 maja 2015  r.

… zmarłych pochowanych w grobie. W wypadku, w którym jest kilka osób, które, powołując się na swoje prawo do kultu zmarłych osób bliskich oraz ochrony ich …

TEZA  |  aktualna

Dobra osobiste osób fizycznych z natury rzeczy mają charakter indywidualny i przysługują konkretnym osobom. Jeżeli więc uprawnienia do określonego grobu są wywodzone z prawa do kultu zmarłych osób bliskich oraz ochrony ich dobrej pamięci i czci, wtedy również te uprawnienia mogą mieć wyłącznie charakter indywidualny, tj. przysługiwać indywidualnie oznaczonym osobom bliskim zmarłych pochowanych w grobie. W wypadku, w którym jest kilka osób, które, powołując się na swoje prawo do kultu zmarłych osób bliskich oraz ochrony ich dobrej pamięci i czci, wywodzą z tego swoje uprawnienia do grobu, w którym te osoby bliskie są pochowane, wtedy osoby te – ściśle rzecz biorąc – mogą być równolegle indywidualnie uprawnione do grobu, a nie współuprawnione do niego, jeżeli rozumiałoby się przez to, że uprawnienia do grobu są ich wspólnymi uprawnieniami. Odrębnym zagadnieniem jest to, że istnienie obok siebie równoległych uprawnień kilku osób do tego samego grobu powoduje, iż realizacja tych uprawnień musi być – o ile nie ma pomiędzy uprawnionymi zgody – harmonizowana, czemu służyć mogą w drodze ostrożnej analogii reguły dotyczące wspólnych praw, którymi w prawie polskim – wobec braku przepisów o wspólności praw w ogólności – mogą być tylko przepisy o współwłasności.<adwokat Łódź>.

I PK 304/13, Przydatność kierowania się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia sumami zasądzonymi z tego tytułu w innych sprawach. Podatność poszkodowanego na pewnego rodzaju zachorowania jako przesłanka zwalniająca od odpowiedzialności prowadzącego przedsiębiorstwo. – Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1738475  –  wyrok  z dnia  5 czerwca 2014  r.

… ponownego rozpoznania, ewentualnie – na wypadek uznania podstawy naruszenia prawa procesowego za nieuzasadnioną – o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w części oddalającej apelację powodów i zasądzenie …

TEZA  |  aktualna

1. Subiektywny charakter krzywdy powoduje, że przydatność kierowania się przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia sumami zasądzonymi z tego tytułu w innych sprawach jest ograniczona. Jednakże sugestia uwzględnienia sum zasądzanych w innych podobnych przypadkach nie jest całkowicie pozbawiona znaczenia, pozwala bowiem ocenić, czy na tle tych innych przypadków żądane zadośćuczynienie nie jest nadmiernie wygórowane. Jednolitość orzecznictwa sądowego w tym zakresie odpowiada poczuciu sprawiedliwości i równości wobec prawa, jednak postulat ten może być uznany za słuszny tylko wówczas, gdy da się pogodzić z zasadą indywidualizacji okoliczności określających rozmiar krzywdy w odniesieniu do konkretnej osoby poszkodowanego i pozwala uwzględnić przy orzekaniu specyfikę poszczególnych przypadków.

2. Podatność poszkodowanego na pewnego rodzaju zachorowania nie wyłącza odpowiedzialności prowadzącego przedsiębiorstwo na podstawie art. 435 § 1 k.c. Odpowiedzialny za szkodę odpowiada także za przyspieszenie rozwoju schorzeń samoistnych, które według przeważającego prawdopodobieństwa nie nastąpiłyby bez zdarzenia je wyzwalającego. W sytuacji gdy skutek w postaci szkody na osobie jest wynikiem działania kilku różnych przyczyn, w tym przyczyny leżącej po stronie poszkodowanego (samoistnego schorzenia poszkodowanego), może wchodzić w grę zastosowanie art. 362 k.c.<adwokat Łódź>.