Prawo karne w Niemczech

Co warto wiedzieć w zakresie niemieckiego prawa karnego? Co najczęściej spotyka obywateli polskich w Niemczech ?

 Nakaz karny w Niemczech.

 • W przypadku gdy zostaje wydany przez sąd niemiecki nakaz karny, musi on być dostarczony polskiemu obywatelowi do miejsca jego zamieszkania w Polsce , bądź innego wskazanego przez niego miejsca lub osoby
 • W przypadku, gdy obywatel polski ustanowił nieświadomie , podpisując odpowiedni podsunięty mu dokument , pełnomocnika do przyjmowania doręczeń w Niemczech ,pełnomocnik otrzymuje wszelką korespondencję jako pierwszy a dopiero później przesyła korespondencję polskiemu podejrzanemu lub oskarżonemu.
 • Najczęściej niemiecka policja podsuwa obywatelowi polskiemu jakieś pismo do podpisania, a większość Polaków nie wie co w ogóle podpisuje. Efekt jest taki,że terminy do wniesienia środków zaskarżania biegną już w momencie doręczenia pisma przez sąd niemiecki do pełnomocnika do doręczeń a nie samego zainteresowanego.

Sprzeciw od nakazu karnego w Niemczech.

 • W przeciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu karnego można wnieść sprzeciw .Sprzeciw musi być wniesiony w języku niemieckim .
  Sprzeciw powinien wpłynąć w terminie do sądu niemieckiego. Należy go dla pewności terminowego doręczenia sądowi niemieckiemu wysłać mailem, faxem a dopiero w ostatniej kolejności listem poleconym.
 • Liczy się tylko data wpływu środka zaskarżenia do sądu niemieckiego a nie rzeczywiste wysłanie z Polski sprzeciwu w przewidzianym 2 tygodniowym terminie!
 • Po skutecznym i terminowym wniesieniu sprzeciwu wyznaczany jest termin rozprawy głównej, Razem ze sprzeciwem należy zgłosić wszelkie znane obrońcy i oskarżonemu środki dowodowe pod rygorem ich późniejszego pominięcia w razie nie zgłoszenia ich w sprzeciwie.

Wgląd do akt w Niemczech.

 • W każdym przypadku przysługuje oskarżonemu i jego obrońcy wgląd do akt. Akta są przesyłane w całości i to  bez konieczności wskazania konkretnych kart z akt sprawy, a więc inaczej niż w Polsce, pocztą na adres kancelarii adwokackiej a w nagłych przypadkach zeskanowane mailem na adres mailowy kancelarii.

Przewóz ludzi z Polski do Niemiec.

 • Polscy przewoźnicy nie maja pojęcia, iż przewożąc pasażerów, którzy legalnie wjechali do Polski np. z Ukrainy, Kazachstanu, Czeczeni etc…. aby wjechać , bądź przejechać przez terytorium Niemiec są zobowiązani  posiadać aktualna niemiecką wizę wjazdową.
 • Właściciele firm przewozowych a właściwie kierowcy polskich autokarów mają obowiązek sprawdzać kogo przewożą autokarem np. z Warszawy do Niemiec. Przewóz osób z Polski na terytorium Niemiec bez ważnej wizy stanowi przestępstwo i podpada pod tak zwany przemyt ludzi. Powoduje to w konsekwencji zastosowanie wobec kierowcy  środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania i proces karny.

Przewóz pieniędzy z Polski do Niemiec lub przez terytorium Niemiec.

 • Polscy obywatele mający zamiar kupić samochód np.w Holandii mają obowiązek zgłoszenia w polskim urzędzie celnym wywożonej kwoty pieniędzy powyżej 10.000 Euro na osobę.
 • Polacy nie wiedza jednak , iż bez deklaracji można wwieźć na terytorium Niemiec kwotę tylko 9.900 Euro a nie 10.000 Euro. W razie w wiezienia kwoty 10.000 Euro i kontroli pojazdu pieniądze zostają skonfiskowane i zabezpieczone na poczet grożących za ten czyn kar. Wolno więc wwieźć na terytorium Niemiec kwotę do 10.000 Euro tzn.  kwotę maksymalnie 9.999 Euro ale nie 10.000 Euro !
 • To samo dotyczy w/w kwot pieniędzy uzyskanych z tytułu pracy, ubezpieczenia, renty, odszkodowania etc.

Ucieczka z miejsca zdarzenia i obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów  w Niemczech.

 • W Niemczech ucieczka z miejsca zdarzenia nie jest, jak w Polsce ,wykroczeniem tylko przestępstwem. Skutek jest taki ,iż w razie uszkodzenia innego pojazdu np. lekkiego zarysowania , uszkodzenia lusterka na parkingu sprawca ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego powiadomienia o tym Policji lub właściciela uszkodzonego pojazdu .
 • Odjechanie z miejsca zdarzenia skutkuje wszczęciem postępowania karnego za popełnione przestępstwo . Bezpośrednim skutkiem jest obligatoryjnie orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów czyli odebranie prawa jazdy, w normalnym przypadku na okres od 2-3 miesięcy.
 • Zakaz „biegnie” od momentu okazania prawa jazdy w niemieckiej prokuraturze ,która na miejscu robi adnotację w prawie jazdy o 2 lub 3 miesięcznym zakazie prowadzenia pojazdów. Dopiero od tego momentu zakaz rzeczywiście „biegnie”
 • Do tego momentu prowadzenie pojazdu na terenie Niemiec jest jazdą bez uprawnień skutkującą następnym postępowaniem karnym za jazdę bez uprawnień .Prawo jazdy można również przesłać do Prokuratury celem dokonania przez nią adnotacji o zakazie. Po wykonaniu tej czynności prokuratura niemiecka odsyła prawo jazdy na wskazany adres w Polsce. Można również osobiście stawić się w prokuraturze ale na terenie Niemiec pojazd którym porusza się ukarany musi prowadzić inna osoba a nie sam ukarany.
 • Dopiero po powrocie do Polski z wstemplowanym zakazem ukarany może dalej legalnie prowadzić pojazd na terenie Polski i innych krajów unii europejskiej za wyjątkiem Niemiec. Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje więc tylko i wyłącznie na terytorium Niemiec – taki jest stan prawny na dzisiaj. Ale to może się w przyszłości zmienić i zakaz będzie obowiązywać na terenie całej unii europejskiej.

 Aborcja w prawie niemieckim.

Zgodnie z § 218 a Abs.1 StGB niemieckiego kodeksu karnego przerwanie ciąży nie jest karalne jeżeli są spełnione kumulatywnie następujące przesłanki  :

 • Kobieta będąca w ciąży żąda przerwania ciąży.
 • Lekarz badający kobietę wydaje zaświadczenie poświadczające udzielenie porady  o wszystkich możliwych skutkach aborcji zgodnie z ustawą SchwKG/ SchwangerschaftsKonfliktgesetz/ .
 • Porada musi być udzielona przynajmniej na 3 dni przez zabiegiem przerwania ciąży. Miejsce udzielania porad podlega kontroli państwowej  i musi być organizacyjnie oraz gospodarczo oddzielone od miejsca  przeprowadzenia aborcji .
 • Aborcja musi być przeprowadzona przez lekarza.
 • Nieprzekroczony 12 tygodniowy termin od momentu zapłodnienia.

§ 218 a Abs.2 StBG przewiduje socjalno-medyczne przesłanki przeprowadzenia aborcji czyli pozwala na aborcje jeżeli :

 • Stosunki społeczne w jakich  żyje kobieta w ciąży są złe / bieda , alkoholizm ,narkomania/.
 • Istnieje medyczne rozpoznanie ,wskazujące ,że istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia kobiety w ciąży  lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychiczny kobiety.
 • W/w skutków nie można w inny sposób zlikwidować  jak tylko poprzez zabieg aborcji.
 • Zgoda kobiety.
 • Zabieg musi być przeprowadzony przez lekarza.
 • Terminy przewidziane w § 218 a Abs.1 BGB nie muszą być zachowane.

§ 218 a Abs. 3 StBG przewiduje jako kolejne okoliczności usprawiedliwiające aborcję przesłanki kryminalne czyli możliwość przeprowadzenia aborcji jeżeli :

 • Nieprzekroczony 12 tygodniowy termin od momentu zapłodnienia.
 • Jest zgoda kobiety.
 • Zabieg przeprowadzony jest  przez lekarza.
 • Zgodnie z medycznym rozpoznaniem ciąża jest wynikiem przestępstwa .
 • Nie obowiązku poradnictwa.

Eutanazja w prawie niemieckim.

 • Eutanazja w prawie niemieckim jest zabroniona  i penalizowana w kodeksie karnym jako tzw. Tötungsdelikt czyli przestępstwo przeciwko życiu. Doktryna i orzecznictwo dopuszcza jednak zachowania wobec umierającego ,  które  nie są sprzeczne z prawem / nie są zabronione/ a które  prowadzą do zmniejszenia bólu umierającego poprzez np: zastrzyki morfiny
 • Dopuszczalna jest również pasywna pomoc umierającemu poprzez  rezygnację stosowania wobec umierającego środków , które naturalne umieranie człowieka tylko by przedłużały – passive Sterehilfe
 • Niemiecki Sąd Najwyższy /BGH/ dopuszcza również pomoc umierającemu  poprzez przerwanie czynnosci podtrzymujących sztucznie życie np : sztuczne  odżywianie. W tym wypadku jednak faza umierania jeszcze nie może się  zaczynać , pacjent musi być nieuleczalnie chory i niezdolny do samodzielnego podejmowania decyzji.Lekarz sprawujący opiekę może w tym wypadku zrezygnować z dalszych kroków podtrzymujących sztucznie życie jeżeli odpowiadałoby prawdopodobnej  woli chorego. Co do przyjęcia takiej prawdopodobnej woli chorego są jednak duże obostrzenia .Pacjent powinien wcześniej ustnie lub pisemnie wyrazić wole odłączenia od niego np. aparatury. Należy również brać pod uwagę jego przekonania religijne, przewidywalny czas życia  , cierpienie , ból  etc…………..