Windykacja w Niemczech

Postępowanie egzekucyjne w Niemczech.

Każda obywatel polski  który uzyskał  orzeczenie sądowe ( wyrok lub postanowienie ), dokument urzędowy lub zawarł ugodę sądową, może uzyskać europejski tytuł egzekucyjny.
Europejski Tytuł Egzekucyjny wprowadzony na mocy rozporządzenia nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 21 kwietnia 2004 .

Europejski Tytuł Egzekucyjny jest zaświadczeniem wydawanym przez państwa członkowskie UE, które uprawnia do przeprowadzenia egzekucji należności bezspornych, stwierdzonych tytułami wykonawczymi.
Zaświadczenie może uzyskać każda osoba, która w sprawie bezspornej uzyskała na terytorium Unii Europejskiej a więc i w Polsce orzeczenie sądowe, dokument urzędowy lub zawarła ugodę sądową<polski adwokat Niemcy>.
Regulacją objęci są wszyscy dłużnicy i wierzyciele, tj. przedsiębiorcy, konsumenci, osoby fizyczne oraz prawne.
Procedurę można stosować jedynie w sprawach cywilnych i handlowych.Europejski Tytuł Egzekucyjny  nie zostanie wydany, jeżeli roszczenie dotyczyć będzie stosunków z zakresu prawa publicznego.
Z procedury nadawania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego wyłączono także  sprawy z zakresu stanu cywilnego lub zdolności prawnej osób fizycznych, praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeńskich, testamentów i dziedziczenia, spraw upadłościowych i likwidacyjnych, ubezpieczeń społecznych lub arbitrażu<adwokat Niemcy>.

Sprawy z zakresu stanu cywilnego to :

Umiejscawianie aktów stanu cywilnego ,zmiana imienia i nazwiska, uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych,zawarcie związku małżeńskiego w Polsce, rozwody , sprawy notarialne , pełnomocnictwa, akty notarialne.
Wniosek o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego.
Europejski Tytuł Egzekucyjny  wydawany jest na wniosek wierzyciela. Do wniosku należy dołączyć wyrok w odpisie zawierający  klauzulę wykonalności nadaną przez sąd wydający wyrok oraz potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 50 zł.
Wniosek rozpoznawany jest pod nieobecność dłużnika przez sąd który wydał wyrok.Nie każdy dokument urzędowy może zostać opatrzony Europejskim Tytułem Egzekucyjnym . Przede wszystkim dokument musi zostać sporządzony po 21 stycznia 2005. Jeżeli dokument sporządzono w Rumunii lub Bułgarii, data sporządzenia nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2007.
Warunkiem wydania Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego  jest istnienie roszczenia o zapłatę konkretnej kwoty pieniężnej . Roszczenie musi być na tyle skonkretyzowane, aby można było ustalić jego wysokość .
<polski adwokat Niemcy>.
Roszczenie musi być wymagalne i bezsporne.

Roszczenie objęte wyrokiem musi być wymagalne. Następuje to z chwilą, gdy wyrok (postano winienie) jest prawomocne i opatrzone przez sąd klauzulą wykonalności .Kolejnym warunkiem jest bezsporność roszczeniaEuropejski Tytuł Egzekucyjny:Europejski tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych wprowadzony został Rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego.Terytorialny zakres zastosowania:Istnieje możliwość egzekucji należności w oparciu o uzyskane wyroki, zaopatrzone w zaświadczenie Europejskiego Tytułu Wykonawczego w następujących krajach:Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Irlandia.Rozporządzenie ma zastosowanie w obrocie prawnym pomiędzy wszystkimi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, za wyjątkiem Danii.<polski adwokat Niemcy>.Zakres zastosowania rozporządzenia:

Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

Skutki wydania zaświadczenia ETE:

Każde orzeczenie, ugoda oraz inny dokument urzędowy, któremu nadano zaświadczenie ETE podlega wykonaniu w innych Państwach członkowskich, bez potrzeby stwierdzania jego wykonalności oraz bez możliwości sprzeciwienia się jego wykonalności przez dłużnika i osoby trzecie. Organy egzekucyjne Państwa wykonania orzeczenia mają obowiązek traktować orzeczenia tak, jakby zostało ono wydane na terenie tego Państwa. Decyzja o stwierdzeniu wykonalności orzeczenia w całości przerzucona została na sąd państwa wydającego orzeczenie. Postępowanie egzekucyjne toczy się natomiast według przepisów prawa państwa wykonania tytułu.

Centrum obsługi Europejskich tytułów egzekucyjnych zapewnia możliwość egzekwowania należności we wszystkich wyżej wymienionych krajach.<polski adwokat Niemcy>.

Dokumenty umożliwiające wszczęcie postępowania:

• Odpis orzeczenia spełniający warunki konieczne dla stwierdzenia jego autentyczności.
• Odpis zaświadczenia ETE spełniający warunki konieczne dla stwierdzenia jego autentyczności.
• Transkrypcja zaświadczenia ETE lub jego tłumaczenie na język urzędowy Państwa wykonania.Zaświadczenie ETE w prawie polskim:Artykuł 795¹
§ 1. Jeżeli tytuł egzekucyjny w postaci orzeczenia sądu, ugody zawartej przed sądem lub zatwierdzonej przez sąd spełnia warunki określone w przepisach odrębnych, sąd, który wydał orzeczenie albo przed którym została zawarta ugoda lub który zatwierdził ugodę, na wniosek wierzyciela wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej ,,zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego”.<polski adwokat Niemcy>.
§ 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy innego tytułu egzekucyjnego niż wskazany w § 1, w przedmiocie wniosku rozstrzyga sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony.art. 7952
Postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego sąd wydaje w składzie jednego sędziego.art. 7953
§ 1. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego doręcza się wyłącznie wierzycielowi.§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego wierzycielowi przysługuje zażalenie.art. 7954
§ 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego, sąd, który je wydał, na wniosek dłużnika uchyla to zaświadczenie.

§ 2. Wniosek zgłasza się w terminie miesięcznym od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia o wydaniu zaświadczenia.

§ 3. Jeżeli wniosek nie jest sporządzony na formularzu określonym w przepisach odrębnych, powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego oraz wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek.

§ 4. Przed uchyleniem zaświadczenia sąd wysłucha wierzyciela.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego przysługuje zażalenie.

art. 7955
§ 1. Przepisy art. 7951 i 7952 stosuje się odpowiednio do wydawania przewidzianych w przepisach odrębnych zaświadczeń o utracie lub ograniczeniu wykonalności tytułu egzekucyjnego opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia może złożyć także dłużnik.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.

Szczególne warunki Egzekucji orzeczeń zaopatrzonych w zaświadczenie ETE na terenie Polski:

W Polsce warunkiem wszczęcia egzekucji jest nadanie orzeczeniu zaopatrzonemu w zaświadczenie ETE klauzuli wykonalności, należy więc przeprowadzić postępowanie klauzulowe przed sądem, zgodnie z nowelizacją k.p.c.<polski adwokat Niemcy>.

 

Egzekucja polskich wyroków w Niemczech.
Egzekucji polskich wyroków w Niemczech jest uzależniona od rodzaju wyroku.
Egzekucja wyroków sądów innych krajów Unii Europejskiej wymaga co do zasady nadania niemieckiej klauzuli wykonalność zgodnie z §§ 3 – 10 Ustawy o egzekucji zagranicznych tytułów egzekucyjnych (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz – AVAG).
Klauzulę nadaje niemiecki Sąd Okręgowy (Landgericht) miejscowo właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania dłużnika. Do wniosku należy załączyć polski tytuł egzekucyjny w oryginale z polską klauzulą wykonalności oraz klauzulą apostille (stwierdzenie ważności dokumentu w obrocie międzynarodowym). Ponieważ językiem urzędowym w Niemczech jest język niemiecki dlatego wniosek składamy po niemiecku. Konieczne jest również przedłożenie tłumaczenia wyroku Sądu polskiego przez tłumacza przysięgłego.
Sądy niemieckie akceptują tłumaczenia sporządzone przez polskich tłumaczy przysięgłych, niekiedy jednak domagają się tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego według prawa niemieckiego. Po nadaniu niemieckiej klauzuli wykonalności tytuł podlega egzekucji w Niemczech jak każdy niemiecki tytuł egzekucyjny.
W praktyce oznacza to w większości przypadków złożenie wniosku do komornika o egzekucję wyroku.
W przypadku zobowiązań pieniężnych komornik wezwie dłużnika do zapłaty. Jeżeli ten nie spełni żądań, komornik będzie mógł zająć rzeczy znajdujące się w posiadaniu dłużnika. Ponadto wezwie go do ujawnienia stanu majątku i źródeł przychodu (eidestaatliche Versicherung). Jeżeli dłużnik nie stawi się na wezwanie i nie udzieli żądanych informacji, komornik może złożyć wniosek o wydanie nakazu aresztowania dłużnika (Haftbefehl).
W szczególnych przypadkach polskie tytułu egzekucyjne nie wymagają nadania niemieckiej klauzuli wykonalności. Te szczególne przypadki to :
• Orzeczenie z zaświadczeniem Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego .
• Europejski Nakaz Zapłaty ze stwierdzeniem wykonalności .
• Wyrok w sprawach alimentacyjnych.<polski adwokat Niemcy>.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy przewiduje uproszczony tryb egzekucji dla wyroków w sprawach dotyczących bezspornych roszczeń pieniężnych. Roszczenie bezsporne to takie, kiedy pozwany nie zgłosił sprzeciwu w toku postępowania sądowego. Takie orzeczenia muszą uzyskać Europejski Tytuł Egzekucyjny, a ten można egzekwować składając dalej wniosek bezpośrednio do niemieckiego komornika. Nadanie niemieckiej klauzuli wykonalności nie jest już wymagane.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy reguluje również sposób uzyskania i egzekucję z Europejskiego Nakazu Zapłaty. Europejski Nakaz Zapłaty to szczególna forma tytułu egzekucyjnego w sprawa bezspornych. Już sam tytuł podlega bez dalszych formalności egzekucji w innych krajach członkowskich, ww. zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego nie jest konieczne.
Uproszczony tryb egzekucji wyroków w sprawach alimentacyjnych.
Wyrok w tego rodzaju sprawach również nie wymaga nadania klauzuli apostille i niemieckiej klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu w Polsce wyroku według rozporządzenia (WE) nr 4/2009 wierzyciel może złożyć wniosek o egzekucję bezpośrednio do niemieckiego komornika, nadanie klauzuli apostille i niemieckiej klauzuli wykonalności nie jest konieczne.<polski adwokat Niemcy>.