Windykacja w Polsce

III CZP 14/15, Wysokość opłaty egzekucyjnej w przypadku połączenia spraw. – Uchwała Sądu Najwyższego

www.sn.pl  –  uchwała  z dnia  13 maja 2015  r.

TEZA  |  aktualna

1. W razie połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych, wszczętych przez tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi, na podstawie różnych tytułów wykonawczych, komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie.

2. Wysokość opłaty pobranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) w sprawie, w której komornik wyegzekwował świadczenie przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, nie może być wyższa niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.<adwokat Łódź>.

II CSK 196/14, Warunki przerwania biegu przedawnienia przez czynność przed sądem lub innym organem, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Rozpoczęcie biegu przedawnienia na nowo po umorzeniu postępowania egzekucyjnego. – Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1622306  –  wyrok  z dnia  19 listopada 2014  r.

TEZA  |  aktualna

1. Do przerwania biegu przedawnienia nie wystarczy identyczność wierzytelności, niezbędna jest identyczność osób, na rzecz których/przeciwko którym dana czynność, obiektywnie zdolna do przerwania przedawnienia, została dokonana.

2. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, przedawnienie rozpoczęłoby bieg na nowo (art. 124 k.c.) jednak w tych samych granicach podmiotowych (wynikających z tytułu wykonawczego), co wynika z istoty przedawnienia. Brak więc podstaw do twierdzenia, że skutek rozpoczęcia biegu przedawnienia na nowo po umorzeniu postępowania egzekucyjnego może odnosić się do sytuacji gdy uprawnionym do wszczęcia ponownej egzekucji jest już inny niż wymieniony w pierwotnym tytule wykonawczym wierzyciel.<adwokat  Łódź>.

III CZP 73/14, Wniesienie skargi na czynność komornika do sądu niewłaściwego miejscowo. – Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 1532597  –  uchwała  z dnia  5 listopada 2014  r.

TEZA  |  aktualna

Skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem (art. 200 § 1 k.p.c.); skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu.

III CZP 75/14 – Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1551369  –  postanowienie  z dnia  5 listopada 2014  r.

TEZA  |  aktualna

Zażalenie wniesione przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Sądu oddalające jego skargę na czynności komornika jest niedopuszczalne.<adwokat Łódź>.

III CZP 68/14, Zażalenie osoby trzeciej na postanowienie Sądu oddalające jej skargę na czynności komornika. – Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 1540015  –  postanowienie  z dnia  10 października 2014  r.

TEZA  |  aktualna

Osobie trzeciej, nie będącej stroną postępowania egzekucyjnego, nie przysługuje zażalenie na postanowienie Sądu oddalające jej skargę na czynności komornika (art. 7674 § 1 k.p.c. w zw. z art. 770 zd. czwarte k.p.c.).<adwokat Łódź>.

I ACa 6/13, Dopuszczalność powództwa przeciwegzekucyjnego w przypadku częściowego spełnienia świadczenia dłużnika. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 1649202  –  wyrok  z dnia  19 grudnia 2014  r.

TEZA  |  aktualna

Powództwo przeciwegzekucyjne dopuszczalne jest w przypadku, gdy świadczenie dłużnika zostało spełnione w części. Powyższe warunkuje zakres uwzględnienia powództwa, nie przekreśla jednak jego celu, jakim jest uniemożliwienie prowadzenia egzekucji świadczenia, które zostało spełnione w całości bądź w części. Istotne jest to zwłaszcza w sytuacji, gdy część spłat nastąpiła poza postępowaniem egzekucyjnym, a powód zarzuca ich niezaliczenie lub nieprawidłowe rozliczenie przez wierzyciela, oraz w ramach wielu toczących się na podstawie różnych tytułów postępowań egzekucyjnych.<adwokat Łódź>.

I ACa 1319/14, Specyfika postępowania w sprawie wydania tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercy dłużnika określonego w tytule wykonawczym. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 1651898  –  wyrok  z dnia  12 grudnia 2014  r.

TEZA  |  aktualna

Specyfika postępowania w sprawie wydania tytułu wykonawczego przeciwko spadkobiercy dłużnika określonego w tytule wykonawczym łączy się z wydaniem przez sąd dwóch samodzielnych orzeczeń. Pierwsze orzeczenie stanowi wyraz zezwolenia na wydanie tytułu przeciwko spadkobiercy (art. 778 w zw. z art. 788 k.p.c.) i jako takie stanowi podstawę wydania dalszego tytułu wykonawczego czyli kolejnego postanowienia, a zatem drugiego orzeczenia. Tytuł wykonawczy jest bowiem odrębnym sformalizowanym, o oznaczonej normatywnie treści, dokumentem urzędowym stwierdzającym istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela i jednocześnie istnienie oraz zakres obowiązku prawnego dłużnika (art. 776, 783 k.p.c.). Oba orzeczenia podlegają zaskarżeniu, zaś powinnością organu egzekucyjnego jest niewątpliwie zawiadomienie dłużnika o wszczęciu egzekucji na określonej podstawie (tj. z opisem tytułu wykonawczego) wraz z doręczeniem postanowienia sądowego zezwalającego na wydanie tytułu przeciwko spadkobiercy dłużnika (art. 795 § 2 i 357 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. przy czym w ostatnim z wypadków jedynie w sytuacji w której nie dokonano doręczenia tego ostatniego postanowienia w sądowym postępowaniu klauzulowym). Należy przy tym zauważyć, że zakresy zaskarżenia obu orzeczeń sądowych mogą być różne.

II CSK 196/14, Warunki przerwania biegu przedawnienia przez czynność przed sądem lub innym organem, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Rozpoczęcie biegu przedawnienia na nowo po umorzeniu postępowania egzekucyjnego. – Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 1622306  –  wyrok  z dnia  19 listopada 2014  r.

TEZA  |  aktualna

1. Do przerwania biegu przedawnienia nie wystarczy identyczność wierzytelności, niezbędna jest identyczność osób, na rzecz których/przeciwko którym dana czynność, obiektywnie zdolna do przerwania przedawnienia, została dokonana.

2. Po umorzeniu postępowania egzekucyjnego, przedawnienie rozpoczęłoby bieg na nowo (art. 124 k.c.) jednak w tych samych granicach podmiotowych (wynikających z tytułu wykonawczego), co wynika z istoty przedawnienia. Brak więc podstaw do twierdzenia, że skutek rozpoczęcia biegu przedawnienia na nowo po umorzeniu postępowania egzekucyjnego może odnosić się do sytuacji gdy uprawnionym do wszczęcia ponownej egzekucji jest już inny niż wymieniony w pierwotnym tytule wykonawczym wierzyciel.<adwokat Łódź>.

III CZP 73/14, Wniesienie skargi na czynność komornika do sądu niewłaściwego miejscowo. – Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 1532597  –  uchwała  z dnia  5 listopada 2014  r.

TEZA  |  aktualna

Skarga na czynność komornika wniesiona do sądu niewłaściwego miejscowo podlega przekazaniu sądowi właściwemu postanowieniem (art. 200 § 1 k.p.c.); skargę wniesioną do sądu niewłaściwego miejscowo przed upływem przepisanego terminu uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu.