Windykacja

Kancelaria ściąga na terenie Polski, Niemiec i Austrii wszelkie należności .
Kancelaria egzekwuje należności na każdym etapie postępowania od windykacji polubownej aż do egzekucji komorniczej.
W razie konieczności wystąpienia na drogę sądową przygotujemy dokumenty konieczne do wniesienia pozwu oraz wnioski o zabezpieczenie powództwa poprzez zajęcie majątku dłużnika .

Windykacja w postępowaniu upominawczym w Niemczech

W Niemczech można dochodzić roszczenia w tzw. postępowaniu upominawczym. W W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłaty. Nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Strona przeciwna ma następnie możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko wydaniu nakazu zapłaty.
W razie wniesienia sprzeciwu postępowanie upominawcze jest zakończone, a należność dochodzona może być dalej wyłącznie w normalnym postępowaniu sadowym.
Przeprowadzenie postępowania upominawczego jest zasadne wtedy, gdy można przewidzieć, że strona przeciwna nie wniesie sprzeciwu. Brak wniesienia sprzeciwu można przewidywać , kiedy strona przeciwna nie zajmowała stanowiska wobec przed sądowych wezwań do zapłaty lub gdy dłużnik ma problemy z płatnością.

Windykacja w postępowaniu sądowym w Niemczech

Jeżeli dłużnik wniósł zarzuty w postępowaniu przed sądowym nie ma sensu prowadzenie postępowania upominawczego.
Aby wszcząć posterowanie sądowe należy wnieść pozew do odpowiedniego sądu po uiszczeniu wpisu sądowego tylko wtedy , gdy sąd odrzuci wniosek o zwolnienie od konieczności uiszczenia wpisu .
Po wpłynięciu do sądu wpisu bądź zaliczki, sąd dostarcza pozew stronie przeciwnej. Strona przeciwna może w ciągu 2 tygodni odpowiedzieć na pozew. Sąd może jednak sam wyznaczyć termin na odpowiedź strony przeciwnej.
Co do zasady odbywa się później pierwsza rozprawa, podczas której sędzia przedstawia stronom stan sprawy oraz udziela informacji odnośnie sytuacji prawnej w jakiej znajdują się strony. Zawsze na pierwszej rozprawie rozważana jest możliwość zawarcia polubownej ugody. Jeżeli zawarcie ugody jest niemożliwe sąd wyznacza drugi termin, na którym przeprowadzane jest postępowanie dowodowe .

Ustalanie stanów prawnych Nieruchomości w Polsce

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości to nic innego jak niezgodność zapisów w księdze wieczystej ze stanem faktycznym. Podstawą do ustalenia stanu prawnego nieruchomości jest treść księgi wieczystej lub zbiorów dokumentów. Księga wieczysta jest urzędowym rejestrem mającym na celu ustalenie praw rzeczowych na nieruchomości, a więc prawa własności i innych praw związanych z nieruchomością. Księgę wieczystą nieruchomości zakłada się i prowadzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 1982 Nr 19 poz. 147) z późniejszymi zmianami. Dla każdej nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą.

Dotyczy to także nieruchomości lokalowych oraz nieruchomości, w których nieruchomości lokalowe zostały wyodrębnione. Natomiast stan prawny nieruchomości, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, ani zbioru dokumentów, może być wykazany na podstawie: prawomocnych orzeczeń sądowych (np.: zasiedzenia), ostatecznych decyzji administracyjnych (np.: wywłaszczenia), czynności prawnych dokonywanych w formie aktów notarialnych, spisanych umów i ugód w postępowaniu sądowym i administracyjnym, innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa własności lub władania. Stwierdzenie stanu prawnego dokonuje się z uwzględnieniem dokumentów uzupełnionych przez zainteresowaną stronę.