Wypadek w pracy

Odszkodowanie: wypadek w pracy lub w drodze do pracy, odszkodowanie od pracodawcy.

odszkodowania
odszkodowania za wypadek w pracy

Na gruncie obowiązujących przepisów za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
 • podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Uprawnienia do świadczeń ustawowych przysługują także pracownik, który uległ wypadkowi:
  w podróży służbowej,
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego podczas świadczenia pracy na innej podstawie niż stosunek pracy. Należy jednak pamiętać, że ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673. Ustawa z dnia 30 października 2002 r.) nie przewiduje możliwości przyznawania świadczeń z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, jeżeli wypadki te zaistniały po 31 grudnia 2002 r.

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy, należy fakt ten zgłosić pracodawcy, w celu zainicjowania postępowania powypadkowego. Do obowiązków pracodawcy w momencie zgłoszenia należy m. in. udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku, ustalenie okoliczności oraz przyczyn zdarzenia, sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego lub karty wypadku oraz doręczenie ich poszkodowanemu (w razie wypadku śmiertelnego członkom rodziny poszkodowanego) i właściwej jednostce inspekcji pracy.

Roszczenia.

Poszkodowanemu w związku z wypadkiem przy pracy przysługują roszczenia:

Od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Wymagane jest złożenie stosownego wniosku do pracodawcy, który wraz z kompletem dokumentacji przesyła go do ZUS; poszkodowanemu mogą zostać przyznane m.in. następujące świadczenia:

  • jednorazowe odszkodowanie:

dla ubezpieczonego, jeśli wskutek wypadku pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego;

 • zasiłek chorobowy;
 • świadczenie rehabilitacyjne.

Bezpośrednio od pracodawcy:

Równolegle do świadczeń dochodzonych z ZUS-u, pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody na osobie w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać odszkodowania również od swojego pracodawcy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (m.in. odpowiedzialność za czyn niedozwolony: art. 415 i następne k.c.).

Co do zasady poszkodowany pracownik powinien wówczas wykazać przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, tj. winę, poniesioną szkodę oraz związek przyczynowo – skutkowy.

Bywają jednak przypadki, gdy pracodawca prowadzi przedsiębiorstwo, którego działalność ustawodawca uważa za stwarzającą większe zagrożenie – wówczas jego odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie ryzyka, tj. niezależnie od winy i możliwe jest dochodzenie roszczeń, choćby pracodawca nie dopuścił się żadnych uchybień.

Niejednokrotnie pracodawcy posiadają także polisę dobrowolnego ubezpieczenia OC, przez co likwidacja szkody przeprowadzana jest przez zakład ubezpieczeń.

Należy pamiętać, że odszkodowanie dochodzone bezpośrednio od pracodawcy przedstawia się wyjątkowo korzystnie na tle świadczeń uzyskiwanych w ZUS – nie ma bowiem ustawowych ograniczeń jego wysokości. Uzyskiwane tą drogą kwoty mogą zatem osiągać pułap nawet kilkudziesięciu, a w przypadku śmierci bądź ciężkiego kalectwa, nawet kilkuset tysięcy złotych.