Prawo cywilne

Prawo cywilne w naszej kancelarii

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na terenie Polski , Niemiec i Austrii w zakresie spraw:

  • rozwodowych
  • alimentacyjnych
  • ustalenia ojcostwa
  • zaprzeczenia ojcostwa
  • spadkowych
  • prawa pracy
  • dochodzenia odszkodowań
  • upadłościowych

Rozwód w Niemczech

Przesłanki

Przesłanki

Zgodnie z §1566 BGB ( niemieckiego kodeksu cywilnego ) sąd może orzec rozwód jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił faktyczny rozkład pożycia . Przyjmuje się ,że faktyczny rozkład pożycia nastąpił jeżeli małżonkowie przynajmniej od roku żyją w separacji i oboje składają pozew o rozwód lub jeżeli pozwany małżonek wyrazi zgodę na rozwód .
Przyjmuje się , iż małżeństwo rozpadło się tzn nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia jeżeli małżonkowie od 3 lat żyją w separacji..<polski adwokat Niemcy>.

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 1566 Vermutung für das Scheitern

(1) Es wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit einem Jahr getrennt leben und beide Ehegatten die Scheidung beantragen oder der Antragsgegner der Scheidung zustimmt.
(2) Es wird unwiderlegbar vermutet, dass die Ehe gescheitert ist, wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt leben. <adwokat polsko języczny Niemcy>.

Wspólność Majątkowa Małżeńska w Niemczech

W wyniku rozwodu wspólność majątkowa małżeńska ustaje a pomiędzy małżonkami musi nastąpić tzw. Zuggewinnausgleich czyli wyrównanie majątkowych korzyści osiągniętych w małżeństwie.

Wina w  niemieckim  procesie rozwodowym

Sąd orzekający rozwód nie orzeka o winie stron niezależnie od tego który z małżonków faktycznie ponosi winę rozkładu pożycia. To rozwiązanie powoduje , iż do sprawy rozwodowej pomiędzy małżonkami nie wciąga się całych rodzin, znajomych , przyjaciół i dzieci – w przeciwieństwie do polskiego procesu rozwodowego.

Obowiązek Alimentacyjny w Niemczech pomiędzy małżonkami

Zasadą jest ,że po rozwodzie każdy sam troszczy się o siebie .

Od tej zasady są jednak wyjątki: jeżeli rozwiedziony małżonek nie jest w stanie samodzielnie się otrzymać/ jest w niedostatku/ ma roszczenie alimentacyjne wobec drugiego małżonka ale tylko w wypadkach przewidzianych §§ 1570 – 1573, 1575 i 1576 BGB tj.niemieckiego kodeksu cywilnego :w razie niemożności zarobkowania na skutek :

 • opieki nad wspólnym dzieckiem stron
 • wieku
 • choroby
 • niemożności znalezienia pracy
 • w szczególnie ciężkich przypadkach etc.
 • niezależnie do tego kto faktycznie ponosi winę rozkładu pożycia.
  Rozwiedziony małżonek będący w niedostatku ma prawo otrzymać miesięczną rentę pieniężną lub jednorazową większą kwotę pieniędzy tzw. Kapitalabfindung.<adwokat Berlin>.

 

Ojcostwo w Niemczech

Zasada:

Ojcem dziecka jest mężczyzna , który w momencie urodzenia dziecka pozostaje z matką w związku małżeńskim ,§ 1592 Nr.1. BGB.

Wyjątek  od tej reguły stanowi § 1599 Abs.2 BGB zgodnie z którym nie jest ojcem dziecka mężczyzna będący z matką dziecka w związku małżeńskim w jeżeli w momencie urodzenia dziecka został wniesiony pozew rozwodowy i  ojcostwo zostało uznane przez osobę  trzecią.

Żadnego domniemania ojcostwa nie ma jeżeli  dziecko urodzi się już po uprawomocnieniu wyroku rozwodowego § 1592 Nr.1. BGB.

Jeżeli dziecko urodzi się  w ciągu 300 dni od dnia śmierci męża matki istnieje domniemanie z mocy prawa,  że zmarły  jest ojcem dziecka § 1593 Abs.1 S.1. BGB.<polski adwokat Niemcy>.

 

Ojcostwo przy zapłodnieniu in vitro matki w Niemczech

Prawo niemieckie dopuszcza  tzw.homologiczne  zapłodnienie  – Die homologe Insemination – i heterologiczne zapłodnienie – Die heterologe Insemination.

Homologiczne zapłodnienie polega na sztucznym zapłodnieniu kobiety nasieniem pobranym od męża kobiety . Ta metoda  jest uznawana  etycznie  i prawnie za dopuszczalną ponieważ dziecko pochodzi genetycznie od rodziców i zostaje urodzone w trakcie małżeństwa.

Ojcostwo w tym przypadku podlega ogólnym regułom ustalenia ojcostwa przewidzianym w § 1592 Nr.1. BGB<polski adwokat Niemcy>

Heterologiczne zapłodnienie  następuje  poprzez wprowadzenie nasienia jakiegoś mężczyzny  nie pozostającego matką , mającego się urodzić dziecka , w związku małżeńskim.

Przeciwko takiemu zapłodnieniu były i są w Niemczech podnoszone ważkie argumenty w szczególności w przypadku  jeżeli procedura zapłodnienia jest wzajemnie anonimowa .

Częściowo taka forma sztucznego zapłodnienia jest  pod  określonymi warunkami w Niemczech dopuszczalna:

 • tylko pomocniczo kiedy homologiczne zapłodnienie kobiety np: na skutek bezpłodności mężczyzny ,  nie jest możliwe a ponadto
 • Wolno użyć nasienie tylko jednego mężczyzny a nie wielu /kein  Samencocktail /.
 • Wszyscy zainteresowani,  czyli przyszli rodzice dziecka i dawca nasienia,  muszą po wyjaśnianiu im  medycznych i prawnych skutków takiego zapłodnienia wyrazić na to zgodę.
 • Dawca nasienia musi w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania informacji wyrazić zgodę na ujawnienie jego danych osobowych .

Takie tj. w/w sztuczne zapłodnienia kobiety nie jest penalizowne w niemieckim kodeksie karnym StBG.W ten sposób urodzone dziecko jest traktowane jak dziecko małżeńskie dopóki nie zostanie wniesione powództwo o zaprzeczenie ojcostwa<polski adwokat Berlin>.

Prawo dziecka na podanie mu danych osobowych dawcy spermy ?

Według panującego w Niemczech poglądu utrzymywanie w tajemnicy danych osobowych dawcy spermy zagraża dobru dziecka. Dziecko ma wiec prawo poznać swoje pochodzenie. To prawo dziecka stanowi cześć składową  des Persönlichkeitsrecht i jest gwarantowane przez Art 1 i 2  GG  niemieckiej konstytucji.

Dziecku przysługuje wiec roszczenie przeciwko lekarzowi przeprowadzającemu sztuczne zapłodnienie o  określenie dawcy spermy . To roszczenie wynika z § 810- Einsichtrecht in Urkunden- prawa wglądu do dokumentów  jak również jest kontynuowane w § 823 BGB niemieckiego kodeksu cywilnego przewidującego roszczenie o odszkodowanie w razie naruszenia tego prawa<adwokat Berlin>.

 Zaprzeczenie ojcostwa według niemieckiego kodeksu cywilnego !

 • Dla ojca termin wynosi 2 lata od momentu kiedy ojciec dziecka dowiedział się o okolicznościach , świadczących ,iż  nie jest ojcem dziecka – § 1600 b .. BGB.
 • Dla dziecka termin wynosi 2 lata od osiągnięcia pełnoletności lub dwa lata o momentu kiedy dziecko dowiedziało się o okolicznościach świadczących ,że dotychczasowy ojciec nie jest jego ojcem .

W takich sprawach wnosi się tzw. Anfechtungsklage czyli powództwo o zaprzeczenie. Sądem właściwym jest Familiengericht – Amtsgericht czyli wydział rodzinny Sądu Rejonowego<adwokat polsko języczny Niemcy>.

Termin sądowy niemieckim procesie cywilnym.

Sędzia przewodniczący wyznacza od razu tzw. pierwszy termin rozpoznania sprawy / wählt einen früheren ersten Termin/ albo  zarządza  pisemną wymianę pism pomiędzy stronami tzw. schriftliches Vorverfahren .

W tym drugim przypadku pozwany otrzymuje  pozew z obowiązkiem pisemnego wypowiedzenia się w terminie 2 tygodni czy ma zamiar się bronic /odpowiedzieć na pozew/  Jednocześnie pozwany dostaje dalszy termin, nie krótszy niż następne 2 tygodnie  na już konkretną odpowiedź na pozew  zgodnie z §  276 ZPO a wiec inaczej niż w Polsce gdzie pozwany dostaje jeden 2 tygodniowy termin na ustosunkowanie się do pozwu z obowiązkiem zgłoszenia wszystkich twierdzeń i dowodów  pod rygorem ich pomięcia<adwokat Berlin>.

 Przymus adwokacki w niemieckim procesie cywilnym.

 • Zasadą jest brak przymusu.
 • Przymus jest wprowadzony tylko w  sprawach wniesionych do Sądu Rodzinnego/ Familiengericht/ w sprawach małżeńskich  i określonych sprawach  rodzinnych np:alimentacyjnych. zgodnie z § 78 Abs.2 ZPO.
 • Pisma wniesione przez strony muszą być sporządzone i podpisane przez adwokata. Pisma sporządzone i złożone przez strony bez adwokata nie mają żadnej mocy prawnej .
 • Nie pozbawia to jednak strony możliwości samodzielnego złożenia wniosku o przyznanie pomocy prawnej z urzędu i zwolnienia od kosztów sądowych – Prozesskostenhilfe.<polski adwokat Niemcy>.
 • przymus adwokacki obowiązuje również w sprawach przed  w Sądem Okręgowym i Apelacyjnym jak również przed Sądem Najwyższym . Strony muszą więc mieć adwokata.W sprawach przez Sadem najwyższym adwokatem  może być tylko adwokat dopuszczony do występowania przed tym sądem a wiec nie każdy adwokat. Adwokat mający sam sprawę w/w sądach , mający uprawnienie do występowania w nich może sam się reprezentować.<adwokat Niemcy>.

  Zivilprozessordnung – § 78 Anwaltsprozess

  (1) Vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten müssen sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Ist in einem Land auf Grund des § 8 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz ein oberstes Landesgericht errichtet, so müssen sich die Parteien vor diesem ebenfalls durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Vor dem Bundesgerichtshof müssen sich die Parteien durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen.
  (4) Ein Rechtsanwalt, der nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 zur Vertretung berechtigt ist, kann sich selbst vertreten.<polski adwokat Niemcy>.

 Pouczenie o środkach zaskarżania w wyroku w niemieckim procesie cywilnym

 • Zasadą jest brak takiego pouczenia !
 • W przeciwieństwie do niemieckiego procesu karnego StPO czy procesu administracyjnego VwGO wyrok cywilny nie zawiera żadnego pouczenia o środkach zaskarżania <adwokat Niemcy>.

Prawa kupującego z tytułu wady rzeczy w niemieckim kodeksie cywilnym.

Jeżeli rzecz ma wady , kupujący może od sprzedającego żądać:

1. Wypełnienia umowy i usunięcia wad zgodnie z § 439 BGB.

2.Od umowy odstawić za zwrotem ceny lub zażądać obniżenia ceny §§440,323,441 ff.BGB.

3.Zażądać od kupującego odszkodowania lub rekompensaty za daremne nakłady na rzecz §§440,280,281,283 ff BGB.<adwokat Niemcy>.

—————————————————————————————————————————————–

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)§ 437 Rechte des Käufers bei Mängeln.

„Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,

1.nach § 439 Nacherfüllung verlangen,
2.nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 441 den Kaufpreis mindern und
3.nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen”.<polski adwokat Niemcy>.
————————————————————————————————————————————-

 Przedawnienie uprawnień kupującego z tytułu wady rzeczy w prawie niemieckim.

 • Jeżeli rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej  z powodu którego rzecz musi zostać wydana lub innym prawem rzeczowym ujawnionym w księdze wieczystej : 30 lat – § 438 BGB.
 • Umowa o roboty budowlane – 5 lat – § 438 BGB.
 • Pozostałe : 2 lata
 • Jeżeli sprzedający zataił wadę rzeczy podstępnie obowiązuje normalny termin przedawnienia czyli 3 lata -§ 195 BGB.<polski adwokat Niemcy>.

—————————————————————————————————————————————–

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
§ 438 Verjährung der Mängelansprüche.

(1) Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren

1.in 30 Jahren, wenn der Mangel
a)in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Herausgabe der Kaufsache verlangt werden kann, oder
b)in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist,<adwokat Niemcy>.
2.in fünf Jahren
a)bei einem Bauwerk und
b)bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, und
3.im Übrigen in zwei Jahren.<adwokat Niemcy>.
(2) Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der Ablieferung der Sache.
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein.<adwokat Berlin>.
————————————————————————————————————————————-

 Zwykły termin przedawnienia w prawie niemieckim wynosi 3 lata- § 195 BGB.

§ 195

Regelmäßige Verjährungsfrist- Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.